คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ ประธานกรรมการ
นายไชยยันต์ ชาครกุล กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กรรมการ และกรรมการบริหาร
นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการ และกรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
นายสุวรรณ แทนสถิตย์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร
นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กรรมการบริหาร
นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการบริหาร
คณะผู้บริหาร (ตามบทนิยามแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
นายไชยยันต์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ
นายณัฐ สง่าสงเคราะห์ กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่
นายวันชัย อรัญวุฒิกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
นายเสรี สินธุอัสว์ ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
นางขนิษฐา ธรรมวิเศษ ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
© 2015-2016 Lalin Property Public Company Limited. Tel : 02-732-1041-5 Privacy · Terms