CALL CENTER 1778

คณะกรรมการบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มหาชน

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศประธานกรรมการ
นายไชยยันต์ ชาครกุลกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
นายสุวรรณ แทนสถิตย์กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุลกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
นายชูรัชฏ์ ชาครกุลกรรมการ และกรรมการบริหาร
นายณัฐ สง่าสงเคราะห์กรรมการ และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ประกอบด้วย
     
     1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
นายสุวรรณ แทนสถิตย์ประธานกรรมการตรวจสอบ
นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์กรรมการตรวจสอบ
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุลกรรมการตรวจสอบ
     2. คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
นายไชยยันต์ ชาครกุลประธานกรรมการบริหาร
นายชูรัชฏ์ ชาครกุลกรรมการบริหาร
นายณัฐ สง่าสงเคราะห์กรรมการบริหาร
     3. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
นายสุวรรณ แทนสถิตย์ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นายไชยยันต์ ชาครกุลกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
     4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุลประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายชูรัชฏ์ ชาครกุลกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวันชัย อรัญวุฒิกุลกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายเสรี สินธุอัสว์กรรมการบริหารความเสี่ยง
     5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายชูรัชฏ์ ชาครกุลกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายณัฐ สง่าสงเคราะห์กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
นายเสรี สินธุอัสว์กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน