คุณสมบัติ:

• ไม่จำกัดเพศ อายุ 35 - 45 ปี
• จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ ป.โท ทางนิติศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ขออนุญาตจัดสรรและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย 5 ปี ขึ้นไป
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
• มีความสามารถในการประสานงาน มี Proactive และ Self motivate
• มีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์มา พิจารณาเป็นพิเศษลักษณะงาน:

• บริหารงานด้านการขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด, การออกโฉนดแปลงย่อย
• บริหารงานด้านการจัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, อาคารชุด เช่น ใบอนุญาตเชื่อมทาง,ใบอนุญาตระบายน้ำฯลฯ
• บริหารงานด้านความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร หรือไฟฟ้า, ประปา (ทั้งระบบภายนอกและในครัวเรือน)
• บริหารงานด้านการขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ เช่น บ้าน, อาคารชุด, สะพานฯลฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
• บริหารงานด้านการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรร่วมกันกับฝ่ายอื่นๆ
• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
- ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
- ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
- เครื่องแบบพนักงาน
- รางวัลอายุงาน
- เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืออุปสมบท
- เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
- เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
- ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
- ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 35-45 ปี
• ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
• มีประสบการณ์ทางด้านจัดซื้อ จัดจ้างทางด้านอสังหาริมทรัพย์ 5ปีขึ้นไป
• มีความรู้ในสายงานช่าง และวัสดุก่อสร้าง
• มีความเป็นผู้นำและติดต่อประสานงานได้ดี ซื่อสัตย์ สุจริต
• หากมีประสบการณ์การจัดซื้อ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน
งานด้านจัดซื้อ

1. กำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงานของส่วนจัดซื้อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของบริษัทฯ
2. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในบริษัทฯ ในการหาข้อมูลของสินค้า วัตถุดิบ บริการที่ต้องการเพิ่มเติม
3. สรรหา คัดสรรสินค้า วัตถุดิบ บริการ ซึ่งเป็นตามคุณลักษณะและมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด
4. เจรจรต่อรองกับบริษัทคู่ค้าในด้านข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ ของสินค้า วัตถุดิบ บริการที่บริษัทฯ ต้องการซื้อ
5. ควบคุม ดูแล กระบวนการจัดซื้อ ตลอดจนติดตามผลการส่งมอบสินค้า วัตถุดิบ บริการให้ถูกต้องและเป็นไปตามข้อตกลง
6. ติดตามบริษัทคู่ค้าให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้ตกลงไว้ และติดต่อประสานงานกับบริษัทคู่ค้าในกรณีที่สินค้าหรือบริการเกิดปัญหา
7. ประสานงานกับฝ่ายการเงินและฝ่ายบัญชีในการชำระเงินค่าสินค้าให้กับบริษัทคู่ค้า
8. ควบคุม ดูแล จัดทำฐานข้อมูลรายชื่อและประวัติของบริษัทคู่ค้า
9. จัดหาและซื้ออุปกรณ์สำนักงานต่างๆ
10.หยุดเสาร์-อาทิตย์

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
- ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
- ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
- เครื่องแบบพนักงาน
- รางวัลอายุงาน
- เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืออุปสมบท
- เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
- เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
- ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
- ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ:

-เพศชาย อายุ25ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
- มีประสบการณ์ควบคุมการผลิตPrecast แบบโรงงาน ระบบเปิด
- มีใบ กว.
- สามารถขับรถยนต์ได้

ปฎิบัติงานที่โรงงาน (ชลบุรี)ลักษณะงาน:

• ควบคุมดูแลการผลิต Precast
• วางแผนการผลิต สั่งวัสดุให้สอดคล้องกับแผนการติดตั้ง
• พัฒนาวิธีการผลิตให้เกิด Capacity เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิตให้เหมาะสม

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
- ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
- ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
- เครื่องแบบพนักงาน
- รางวัลอายุงาน
- เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืออุปสมบท
- เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
- เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
- ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
- ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
• บุคลิกภาพดี เป็นผู้นำ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ , สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
• มีประสบการณ์ด้านการสำรวจในสายงานธุรกิจอสังริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

เตรียมข้อมูลด้านงานสำรวจ
• ตรวจสอบและวัดทำรายงานรังวัดระดับดิน

ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
- ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
- ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
- เครื่องแบบพนักงาน
- รางวัลอายุงาน
- เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืออุปสมบท
- เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
- เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
- ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
- ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ:

• เพศชาย อายุ38- 45 ปี
• วุฒิปริญญาตรี-โท สาขา รัฐศาสตร์ ,บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคคล ( HRM , HRD) 6 - 10 ปีขึ้น
• ถ้ามีความรู้ด้าน KPI และ BSC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

ประจำสำนักงานใหญ่

ลักษณะงาน:

ด้าน HRM

• งานสรรหา -ว่าจ้าง อัตรากำลัง สวัสดิการ แรงงาน ประกันสังคม เงินเดือน แรงงานต่างด้าว

• มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคคล 5 - 10 ปีขึ้น
• ถ้ามีความรู้ด้าน KPI และ BSC จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณา

ด้าน HRD

• นำเสนอแผนการฝึกอบรมเพื่อขออนุมัติเป็นรายไตรมาสให้สอดคล้องกับ KPI (Management,Operation,Support,Fixed)
โดยสอดคล้องกับ Competency ของตำแหน่งงาน
• ศึกษาข้อมูลเพื่อออกแบบและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
- ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
- ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
- เครื่องแบบพนักงาน
- รางวัลอายุงาน
- เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืออุปสมบท
- เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
- เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
- ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
- ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ:

• เพศชาย/หญิง
• อายุ 27-35ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี - โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 1-3 ปีขึ้นไป
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

ลักษณะงาน:

• ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
• ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

ประจำโครงการโซนพระราม 2-เอกชัย
สัมภาษณ์ทราบผลทันที

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
- ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
- ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
- เครื่องแบบพนักงาน
- รางวัลอายุงาน
- เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืออุปสมบท
- เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
- เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
- ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
- ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

สมัครตำแหน่งนี้ >>

คุณสมบัติ:

• เพศชาย อายุ 29 –35ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาMBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• หากจบปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ หรือการติดตามตัวชี้วัด
• มีทักษะในการประสานงาน การติดตามงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปประเด็น
• มีใบขับขี่ สามารถเดินทางไปกลับ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการในกทม.และต่างจังหวัดได้
• หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน:

• จัดการประชุมวางแผนกลยุทธ์องค์กร ระดับผู้บริหาร และการสัมมนาระดับผู้บริหาร พร้อมจัดทำรายงายสรุป
• สนับสนุนออกแบบworkshopและTemplate สำหรับการประชุมและการสัมมนาวางแผนกลยุทธ์องค์กร
• สื่อสารแผนกลยุทธ์องค์กร ผ่านช่องทางต่างๆในองค์กร อาทิ วารสาร การจัดประขุมรับนโยบาย
• ประสานงานและติดตาม ผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละสายงาน
• สนับสนุนโครงการพิเศษต่างๆ เช่นการตรวจเยี่ยมโครงการ การส่งเสริมวัฒนธรรมและKM ในองค์กรเป็นต้น

ประจำสำนักงานใหญ่
ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์
สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

สวัสดิการเพิ่มเติม :
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
- ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
- ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
- เครื่องแบบพนักงาน
- รางวัลอายุงาน
- เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
- เงินช่วยเหลืออุปสมบท
- เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
- เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
- ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
- ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
- งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
- ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
- ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน

สมัครตำแหน่งนี้ >>

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

อาคาร ลลิล เลขที่ 222/2 ถนนศรีนครินทร์  แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

โทร. :  02-732-1041-5 ต่อ 207, 217

เวลาทำการ : วันจันทร์ - วันศุกร์ : 8:30 น. ถึง 17:30 น.

 

Tag : สมัครงาน , ร่วมงานลลิลฯ, สมัครงานบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มหาชน, ตำแหน่งงานรับสมัคร, ลลิลสมัครงาน, สมัครงานลลิล

© 2015-2016 Lalin Property Public Company Limited. Tel : 02-732-1041-5 Privacy · Terms