web stats

CALL CENTER 1778

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ ดาวน์โหลด >> TH
2. ขั้นตอนและวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุม ดาวน์โหลด >> TH
3. ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด >> TH