แบบฟอร์มสมัครงานออนไลน์


ตำแหน่งงานที่ต้องการ :
เงินเดือนที่ต้องการ :
ข้อมูลส่วนตัว
คำนำหน้า (ภาษาไทย) :
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาไทย) :
ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ) :
วัน / เดือน / ปี เกิด :
เพศ :
สถานภาพ :
รหัสบัตรประจำตัวประชาชน :
น้ำหนัก :
ส่วนสูง :
สัญชาติ :
เชื้อชาติ :
ศาสนา :
เบอร์โทรศัพท์ :
เบอร์โทรศัพท์มือถือ :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :
อีเมลล์ :
ที่อยู่ :

ข้อมูลการศึกษา 1
วุฒิการศึกษา :
สถาบันการศึกษา :
ปีที่เริ่มศึกษา :
ปีที่จบการศึกษา :
ข้อมูลการศึกษา 2
วุฒิการศึกษา :
สถาบันการศึกษา :
ปีที่เริ่มศึกษา :
ปีที่จบการศึกษา :
ข้อมูลการศึกษา 3
วุฒิการศึกษา :
สถาบันการศึกษา :
ปีที่เริ่มศึกษา :
ปีที่จบการศึกษา :
ข้อมูลการทำงาน1
ชื่อสถานที่ทำงาน และ ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
หน้าที่การทำงานเบื้องต้น :
เงินเดือน :
สาเหตุที่ออกจากงาน :
วันที่เริ่มงาน :
วันที่ลาออก :
ข้อมูลการทำงาน2
ชื่อสถานที่ทำงาน และ ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
หน้าที่การทำงานเบื้องต้น :
เงินเดือน :
สาเหตุที่ออกจากงาน :
วันที่เริ่มงาน :
วันที่ลาออก :
ข้อมูลการทำงาน3
ชื่อสถานที่ทำงาน และ ที่อยู่ :
เบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน :
ตำแหน่ง :
หน้าที่การทำงานเบื้องต้น :
เงินเดือน :
สาเหตุที่ออกจากงาน :
วันที่เริ่มงาน :
วันที่ลาออก :
ท่านทราบข่าวรับสมัครงานของลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จากสื่อไหน (เลือกเพียง 1 คำตอบ) * :รูปถ่าย :

- เฉพาะไฟล์นามสกุล .bmp , .png และ .jpg ขนาดไฟล์ ไม่เกิน 50 Kb.

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นทั้งหมดนี้เป็นความจริงทุกประการ หากข้อความตอนหนึ่งตอนใดไม่ตรงกับความเป็นจริง
ข้าพเจ้าขอยอมรับว่าการว่าจ้างที่ตกลงนั้นเป็นอันโมฆะทันที

Tag : สมัครงาน , ร่วมงานลลิลฯ, สมัครงานบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มหาชน, ตำแหน่งงานรับสมัคร, ลลิลสมัครงาน, สมัครงานลลิล