TH / EN

คณะกรรมการบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มหาชน

คณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 8 ท่าน ประกอบด้วย
    นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ประธานกรรมการ
    นายไชยยันต์ ชาครกุลกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
    นายสุวรรณ แทนสถิตย์กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
    นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
    นายสาธิต ชาญเชาวน์กุลกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
    นายชูรัชฏ์ ชาครกุลกรรมการ และกรรมการบริหาร
    นายณัฐ สง่าสงเคราะห์กรรมการ และกรรมการบริหาร
    นายเสรี สินธุอัสว์กรรมการ และกรรมการบริหาร

คณะกรรมการชุดย่อย ประกอบไปด้วยคณะกรรมการ 5 ชุด ประกอบด้วย

1. คณะกรรมการตรวจสอบ มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
          นายสุวรรณ แทนสถิตย์ประธานกรรมการตรวจสอบ
          นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์กรรมการตรวจสอบ
          นายสาธิต ชาญเชาวน์กุลกรรมการตรวจสอบ

2. คณะกรรมการบริหาร มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
          นายไชยยันต์ ชาครกุลประธานกรรมการบริหาร
          นายชูรัชฏ์ ชาครกุลกรรมการบริหาร
          นายณัฐ สง่าสงเคราะห์กรรมการบริหาร
          นายเสรี สินธุอัสว์กรรมการบริหาร

3. คณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน มีจำนวน 3 ท่าน ประกอบด้วย
          นายสุวรรณ แทนสถิตย์ประธานคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
          นายไชยยันต์ ชาครกุลกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน
          นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์กรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
          นายสาธิต ชาญเชาวน์กุลประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
          นายชูรัชฏ์ ชาครกุลกรรมการบริหารความเสี่ยง
          นายวันชัย อรัญวุฒิกุลกรรมการบริหารความเสี่ยง
          นายเสรี สินธุอัสว์กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีจำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
          นายนิพัทธ์ จิตรประสงค์ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
          นายชูรัชฏ์ ชาครกุลกรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
          นายณัฐ สง่าสงเคราะห์กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน
          นายเสรี สินธุอัสว์กรรมการกำกับดูแลกิจการ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน