รู้จักกับ ลลิล

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เป็นองค์กรที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บนทำเลที่โดดเด่น และรูปลักษณ์ที่ทันสมัย บริการที่ประทับใจ ในราคาที่คุ้มค่า ด้วยการจัดการแบบมืออาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งมอบ คุณภาพ ความเป็นอยู่ สังคมที่ดี โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ ตลอดจนคำนึงถึงสังคม พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

เติบโตไปด้วยกัน

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย ที่เติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานของการพัฒนารูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสมรรถนะการแข่งขัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับ คุณภาพ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสังคมที่ดี รวมถึงให้ความสำคัญต่อ สังคม พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น 

ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน ประชาอุทิศ 90
เงินเดือน  ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

–  บริหารทีมการขาย

– รับผิดชอบเป้าขาย

– แนะนำโครงการ,ต้อนรับลูกค้า

-ให้คำแนะนำและยื่นเรื่องสินเชื่อการโอนสิทธิ์ให้ลูกค้า

–  ดูแลโครงการให้สะอาดเรียบร้อย

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง/ชาย
 2. อายุ 30 – 38 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 4. ประสบการณ์ด้านการบริหารงายขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
 5. ภาษาอังกฤษ พอใช้
 6. สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 7. มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีประสบณ์การบริหารทีมขาย

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียด

 – ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการ ของลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา

-ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายการตลาด ให้เกิดยอด Visit ได้ตามเป้าหมาย

– วิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนวิจัย และข้อมูลภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์สนับสนุนงานด้าน E-Marketing และ Marketing สำหรับโครงการเปิดใหม่

– ติดตามแนวโน้มและทิศทาง ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อ E-Marketing ช่องทางใหม่ๆ

– สนับสนุนข้อมูล และกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

– ไม่จำกัดเพศ  อายุ 24-35 ปี

– การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจงานอสังหาริมทรัพย์

– มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง E –Marketing

-สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

– วางแผนและบริหารงาน IMC ในโครงการที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่ในงบประมาณ

– วิเคราะห์และปรับปรุง Customer Visit ให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตาม Target Group

สนับสนุนฝ่ายขายให้บรรลุเป้าหมายการขายและการโอน (ตาม KPI)

– วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งอื่นๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่ฝ่ายขายให้เกิดความรู้และความเชื่อมั่นเพื่อสนับสนุนงานขาย

– ดูแลงาน E-Marketing (เฉพาะส่วน) เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอด Visit และ Sale

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากส่วนวิจัยและข้อมูลภายนอกเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันเหตุการณ์

– ดูแลและควบคุมให้ SOS และ WIP เพื่อสนับสนุนการขายการโอนในปัจจุบันและอนาคตให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทฯ

– ดูแลและประเมินสำนักงาน  สภาพแวดล้อมโครงการ ตามมาตรฐาน Site Role Model  และ Customer Contract Process ให้ทีมงานขายอยู่ในสภาพที่ดีพร้อม  เพื่อการขายและภาพพจน์บริษัทฯ

– ดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด / งบประมาณการตลาด / แผนปฏิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย

– บริหารแผนการตลาดและกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและกลยุทธ์ตรายี่ห้อให้เป็นที่รู้จักในตลาดในท้องถิ่น

– จัด Event  Marketing  ที่สามารถเพิ่มยอดขาย กำไร  และสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

– ประสานและช่วยดูแลงานด้าน CRM เร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ของบริษัทฯ

– วิเคราะห์ รวบรวม และประเมินผล  พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลทางการตลาดเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

– ควบคุมดูแลบริหารการตลาดโครงการต่างๆไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ

 คุณสมบัติ

– จบ ป.ตรี – ป.โท สาขาการตลาด หรือ MBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปี ขึ้นไป

– ถ้ามีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– ขับรถได้และมีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียด

– ขออนุญาติจัดสรรที่ดิน การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด ออกโฉนดแปลงย่อย

– จัดเตรียรมเอกสารต่าง ๆ  สำหรับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน,อาคารชุด ขอใบอนุญาติเชื่อมทาง ใบอนุญาติน้ำประปา ไฟฟ้า

– เตรียมความพร้อมขอระบบสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร ไฟฟ้า ประปา ติดต่อหน่วยงานรการที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

– จบการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ การทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานราชการ การขออนุญาติจัดสรร ขอน้ำประปา ไฟฟ้า

– สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน ประชาอุทิศ 90
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน     

– วางแผน / บริหารการก่อสร้าง

– ควบคุมและดูแลการดำเนินการของโครการให้เป็นไปตามแผนก่อสร้าง

– วางแผนการก่อสร้างให้กับทีมงานและผู้รับเหมา

– ตรวจสอบและติดตามการทำงานให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

– มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน  ทาวน์โฮม  ทาวน์เฮ้าส์  (แนบราบ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
 2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 3. มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ 1 ปีขี้นไป
 4. มีความรับผิดชอบ ขยันและซื่อสัตย์
 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 6. เฉพาะผู้ที่ใบ กว.ในสายงานก่อสร้างเท่านั้น
 7. สัมภาษณ์และทราบผลทันที
 8. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 9. สามารถเริ่มงานในทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

– รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร และประชุมทีมงาน เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้

– มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนและสามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน  – บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด

–  รายงานแผนงานและผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

– ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบงานต่างๆ

– ตรวจสอบสัญญา และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 40-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 3. มีประสบการณ์ 5  ปีขึ้นไป ในด้านการบริหารทีมงานก่อสร้าง
 4. บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติดี
 5. มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
 6. มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ด้าน Construction Management , Property Development และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว)

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

– รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร และประชุมทีมงาน เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้

– มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนและสามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน  – บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด

–  รายงานแผนงานและผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

– ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบงานต่างๆ

– ตรวจสอบสัญญา และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 40-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 3. มีประสบการณ์ 5  ปีขึ้นไป ในด้านการบริหารทีมงานก่อสร้าง
 4. บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติดี
 5. มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
 6. มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ด้าน Construction Management , Property Development และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว)

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  สำนักงานใหญ่
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน

– วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างยอดขายของบริษัท รวมถึงจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมา Implement แผนงานทางการประชุมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

– วิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อนำไปกระจายและเสนอแนวทางแผนงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

– วิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของลูกค้าในช่องทางต่างๆ และเครื่องมือ <Social Monitoring> ของบริษัท เพื่อนำมาวางแผนการส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนการววางแผนธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์แบบยั่งยืนต่อไป

– นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่ง

– จัดทำรายงานวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายทาง Offline และ ทาง Online เพื่อส่งเสริมการขายและภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

– วิเคราะห์ข้อมูล KPIs ช่องทาง Online ของบริษัทเพื่อนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กร

– เสนอแผน กิจกรรม กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ ที่เป็นด้านกลยุทธ์และเครื่องมือด้าน  eCRM <Online Platform> เพื่อเป็นการต่อยอดและเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

– รายงานสรุปและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายงานส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์องค์ ใน Online Platform / Online Media Analytic <Paid-Owned-Earned> ประกอบด้วย วิเคราะห์การจัดกิจกรรม Online / Online Media Paid Ads

– ควบคุมระยะเวลาการทำงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

– ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 3 ปี

– หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  สำนักงานใหญ่
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียด

– ดำเนินงานตามแผนงานสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวสินค้าและภาพรวมกิจการขององค์กร และเกิดความพึงพอใจหลังจากซื้อ

– จัดทำกิจกรรม ที่นำมาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  การสร้างความ พึงพอใจในตัวสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

– แสวงหาพันธมิตรใหม่ ๆ ที่แข็งแกร่ง / สิทธิพิเศษต่างๆ  เพื่อสนับสนุนการทำ CRM เชิงรุก

– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่างๆ เป็นไปตามนโยบายขององค์กร

– ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

– ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือ สาขาอื่น ๆ เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ทำงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ 1-2 ปีขึ้นไป

– ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

– หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  สำนักงานใหญ่
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียด

– วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์, กิจกรรมในพื้นที่โซนโครงการที่รับผิดชอบ

– วางแผนกลยุทธการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ และแผนส่งเสริมการขาย

– ดำเนินการสร้างยอดลูกค้า Visit ที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด

– ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย

– วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งทางอ้อม และวิเคราะห์ช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

คุณสมบัติ

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป

– มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี

– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี
เงินเดือน  ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

–  บริหารทีมการขาย

– รับผิดชอบเป้าขาย

– แนะนำโครงการ,ต้อนรับลูกค้า

-ให้คำแนะนำและยื่นเรื่องสินเชื่อการโอนสิทธิ์ให้ลูกค้า

–  ดูแลโครงการให้สะอาดเรียบร้อย

รายละเอียดงาน
– บริหารทีมการขาย
– รับผิดชอบเป้าขาย
– แนะนำโครงการ,ต้อนรับลูกค้า
-ให้คำแนะนำและยื่นเรื่องสินเชื่อการโอนสิทธิ์ให้ลูกค้า
– ดูแลโครงการให้สะอาดเรียบร้อย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 30 – 38 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้านการบริหารงายขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
– ภาษาอังกฤษ พอใช้
– สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบณ์การบริหารทีมขาย

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี
เงินเดือน  ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– บริหารทีมการขาย
– รับผิดชอบเป้าขาย
– แนะนำโครงการ,ต้อนรับลูกค้า
-ให้คำแนะนำและยื่นเรื่องสินเชื่อการโอนสิทธิ์ให้ลูกค้า
– ดูแลโครงการให้สะอาดเรียบร้อย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 30 – 38 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้านการบริหารงายขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
– ภาษาอังกฤษ พอใช้
– สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบณ์การบริหารทีมขาย

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน ประชาอุทิศ 90
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– วางแผน / บริหารการก่อสร้าง
– ควบคุมและดูแลการดำเนินการของโครการให้เป็นไปตามแผนก่อสร้าง
– วางแผนการก่อสร้างให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
– ตรวจสอบและติดตามการทำงานให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
– มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ (แนบราบ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
2.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
3.มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ 1 ปีขี้นไป
4.มีความรับผิดชอบ ขยันและซื่อสัตย์
5.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6.เฉพาะผู้ที่ใบ กว.ในสายงานก่อสร้างเท่านั้น
7.สัมภาษณ์และทราบผลทันที
8.ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
9.สามารถเริ่มงานในทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน ประชาอุทิศ 90
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้างรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
– ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
– ตรวจสอบ ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
– สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งของ หรืออำนวยให้งานเสร็จตามเป้าหมายควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาปวส. – ปริญญาตรี ก่อสร้างหรือวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาเฉพาะคนไทย อายุ 22 – 40 ปี
3.รักความก้าวหน้า มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
4. มีไหวพริบปฏิภาณ ขยัน อดทน เอาใจใส่ ดูแลงานอย่างใกล้ชิด
5.สามารถดูงานหน้าไซต์งานได้
6. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงและเเนวราบมีประสบการณ์ 2-5 ปี ขึ้นไป

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี-อมตะนคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
– ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 25 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 1-3 ปี ขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
– มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ-บางบ่อ
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
– ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 25 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 1-3 ปี ขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
– มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน พระราม2-เอกชัย
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
– ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 25 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 1-3 ปี ขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
– มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
-ดูแลควบคุมทีมงานขายที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายประจําปี
-ดูแลงานโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้ตามเป้าหมาย ทำงานตลาด เช่น ออกบูท
-ดูแลเรื่องสินเชื่อธนาคาร ปิดการขาย

*ทราบผลการสัมภาษณ์ทันที*

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย/หญิง
– อายุ 35 – 40 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี ทางด้านบริหารงานขาย
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
– สามารถขับรถยนต์ได้
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ สามารถทํางานเป็นทีม
– คนพื้นที่พิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เงินเดือน  20,000-40,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)
อัตรา 2 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
2. ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
3. วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งทางอ้อม
4.จัดหากิจกรรมการตลาดใหม่ๆที่สามารถเพิ่มยอดขายและสร้างความพอใจแก่ลูกค้าในโครงการบ้านที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุ 23-35 ปี
– วุฒิการศีกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้าน Marketing บ้านจัดสรรไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป
– มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความแตกต่าง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– คนพื้นที่ชลบุรีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน จ.ชลบุรี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
ควบคุมงานก่อสร้างแนวราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 25-35 ปี
– จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง
– มีประสบการณ์ 1-5 ปีทางด้านบริหารและควบคุมงานโครงการบ้านแนวราบ
– ถ้าเป็นคนในพื้นที่ผ่านงานด้านระบบก่อสร้าง PC/TF จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความอดทนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี / Proactive Self Motivate
– พร้อมเริ่มงานทันที จะเป็นพิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้ – มีใบขับขี่
– ถ้ามีประสบการณ์งานด้านระบบก่อสร้าง PC/TF พิจารณาเป็นพิเศษใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน จ.นนทบุรี
เงินเดือน  ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
อัตรา 2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– แนะนำโครงการ,ต้อนรับลูกค้า
– ให้คำแนะนำและยื่นเรื่องสินเชื่อการโอนสิทธิ์ให้ลูกค้า
– ดูแลโครงการให้สะอาดเรียบร้อย
– บริหารทีมขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 33 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้้านการบริหารงายขายอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 3ปีขึ้นไป
– ภาษาอังกฤษ พอใช้
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– เคยบริหารทีมขาย

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– งานด้านก่อสร้าง
– ควบคุมและจัดงานก่อสร้าง ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลง
– มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
– จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์1 ปีขี้นไป
– เฉพาะผู้ที่ใบ กว.ในสายงานก่อสร้างเท่านั้น
– สัมภาษณ์และทราบผลทันที
– สามารถเริ่มงานในทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
บริหารงานทีมขายให้เป็นไปตามแผนงานบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ไม่จำกัดเพศ อายุ 32-37 ปี
– จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ 3- 5 ปี ทางด้านการขายอสังหาริมทรัพย์
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– คนพื้นที่พิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เงินเดือน  รายได้สูง
อัตรา หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– รับผิดชอบเรื่องงานขาย
– ประสานงานด้านสินเชื่อ
– และโอนกรรมสิทธิ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง / ชาย อายุ 25-33 ปี
– จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ 2 -3 ปีขึ้นไป ทางด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์
– สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
– หากมีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  40,000-80,000 บาท
อัตรา 2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลส่วนงาน กลยุทธ์การขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร
– จัดทำเป้าหมายและกลยุทธ์แผนการตลาด และงบประมาณที่ต้องใช้ในการตลาดแผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
– กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด
– สนับสนุนและบริหารทีมงานให้ทำงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง
– อายุ 30 – 40 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือ MBA
– มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป (ถ้าเป็นโครงการบ้านแนวราบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– สามารถทำงานนอกสถานที่ และออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  จ.นนทบุรี
เงินเดือน  15,000-20,000 บาท
อัตรา หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– ปิดการขายโครงการ
– ต้อนรับลูกค้า
– ทำเรื่องยื่นกู้/โอนสิทธิ์/ดูแลลูกค้า
– ให้คำแนะนำโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 32 ปี
– การศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ในการขายบ้าน คอนโดฯ 1 – 3 ปี
– เฉพาะผู้ที่มีประสบการ์ในการขายบ้าน คอนโด ฯ เท่านั้น
– หากเป็นมีภูมิลำเนาในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– พร้อมเริ่มงานทันที จะเป็นพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร รวมทั้งทำงานเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย
– อายุ 23-30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีประสบการณ์1-3 ปี ทางด้านควบคุมงานก่อสร้าง บ้านจัดสรร
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
– มี ใบ ประกอบวิชาชีพ (กว.)
– หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 3 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
– ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
– มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1-3 ปีขึ้นไป
– ก่อสร้างบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ แบบ Precast – Tunnelform

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 23-35 ปี
– ปวส.สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทางด้าน 1-3 ปีทางด้านอสังหาริมทรัพย์
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง, แบบPre cast และ Tunnel Form

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 25-35 ปี
– ปวส. ขึ้นไป ในสายงานก่อสร้าง
– ประสบการณ์ในการสร้างบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ 1-3 ปีขึ้นไป
– พร้อมเริ่มงานในทันที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  จ.ปทุมธานี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลควบคุมทีมงานขายและเป็นที่ปรึกษา, ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
– ประสานงาน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 32 – 35 ปี ขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 3-5 ปีขึ้นไป
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ทราบผลการสัมภาษณ์ทันที

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  30,000-50,000 บาท
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลควบคุมทีมงาน ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด, การออกโฉนดแปลงย่อย
– จัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, อาคารชุด เช่น ใบอนุญาตเชื่อมทาง, ใบอนุญาตระบายน้ำ เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร หรือไฟฟ้า, ประปา (ทั้งระบบภายนอก
และในครัวเรือน)
– ขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ เช่น บ้าน, อาคารชุด, สะพานฯลฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชาย-หญิง อายุ 35 – 45 ปี
– จบการศึกษาปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์รวม 5 ปี ขึ้นไป ด้านการติดต่อประสานงานราชการ ขออนุญาต น้ำ ไฟ ประปาฯในธุรกิจสังหาริมทรัพย์
– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– มีความรู้และประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  จ.ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผนและมาตรฐาน
– มีประสาบการณ์ด้าน Precast และ Tunnelfrom
– ติดตามรายงานความก้าวหน้างาน
– ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 30-40 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีประสบการณ์ 3-5 ปี ทางด้านควบคุมงานก่อสร้าง
– ประสบการณ์ PC/TF พิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
งานด้านลูกค้าสัมพันธ์
1. บริหารให้คำแนะนำและร่วมปฏิบัติงานการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กร
2. บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โดยประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
3. บริหารจัดการระบบการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายกิจการค่าบริการสาธารณะของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
4. บริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการ
5. บริหารจัดการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารชุมชนและเจ้าหน้าที่บริการประจำสโมสรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. บริหารจัดการระบบการจัดเก็บค่าบริการสาธารณะจากลูกค้าที่ค้างจ่ายและลูกค้าที่โอนครบ 3 ปี
7. บริหารจัดการและติดตามผลความพึงพอใจในงานบริการและกิจกรรมที่จัดให้กับลูกค้า
8. บริหารจัดการและติดตามผลระบบงานพนักงานรักษาความปลอดภัยของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
9. บริหารจัดการให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตาม พ.ร.บ. 2543 ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
10. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุตามนโยบายขององค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง
– อายุ 33- 43 ปี
– วุฒิป.ตรี สาขาการจัดการ หรือทุกสาขา
– มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ หรือคอนโดมิเนียม 3-5 ปี
– หากมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีบุคลิกดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีภาวะผู้นำ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามประสบการณ์และโครงสร้าง
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– พัฒนา Technology งานก่อสร้าง ระบบ RC และการก่อสร้างแบบ Precast และ Tunnel Form
– บริหารงานก่อสร้างโครงการให้สอดรับกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ Delivery on time, Quality Assurance, SOS, CRM, etc.
– ควบคุมและติดตามการทำงานของฝ่ายก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตาม KPI
– จัดทำแผนงานการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานด้านการเงินและการบัญชี เพื่อสอดคล้องกับแผนรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
– บริหารงานให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนต่างๆโดยรอบและอย่าให้เกิดข้อโต้แย้งอันนำปัญหามาสู่บริษัทฯ
– ฝึกอบรมและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสามารถและมีความคิดพัฒนายอมรับเทคนิคใหม่ ๆ
– บริหารผู้รับเหมาให้มีความคิดก้าวหน้าและสามารถพัฒนาตัวเองให้เติบโตตามบริษัทฯอย่างสอดคล้อง
– สร้างและสรรหาผู้รับเหมาใหม่ ๆ ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ในอนาคต
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 37 – 48
– วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
– มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
– ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
– วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญา
– ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้คุณภาพเป็นไปตามข้อตกลง
– ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  3 อัตรา

รายละเอียดงาน
ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านแนวราบ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว ให้เป็นไปตามแผนบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 25-35 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง มีใบ กว.
– มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างบ้านจัดสรรไม่น้อยกว่า 1-3 ปี
– มีภาวะผู้นำ ขยัน มนุษยสัมพันธ์ดี และกระตือรือร้นในการทำงาน
– มีประสบการณ์ด้าน Precast / Tunnel Form
– หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ
– ติดต่อนายหน้าที่ดิน และศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นทั้งทางด้านกฎหมาย การตลาด และการเงิน
– ออกสำรวจโครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้มาสรุป เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ เช่น ฝ่ายการตลาด ส่วนงานวิจัยการตลาด และส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขอข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน
– สนับสนุนข้อมูล และกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
– ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
– สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ช/ญ อายุ 34-42 ปี จบMS/ วุฒิ ปริญญาโท ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Business Process Development ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– สามารถคิดริเริ่มและพัฒนาด้วยตนเอง
– มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  3 อัตรา

รายละเอียดงาน
1.ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
2.ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
3.ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย
– อายุไม่เกิน 22- 28 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 0-3 ปีขึ้นไป ทางด้านโยธา ก่อสร้าง
– เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– ความรับผิดชอบ
– ควบคุมงานก่อสร้างบ้านแนวราบ Pre cast – Tunnelform

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย
– อายุ 25-40 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
– มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 1-5 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ ด้าน Ternal Form และ Pre cast
– มีภาวะผู้นำ ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
– หากมีประสบการณ์ควบคุมงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้-มีใบขับขี่
– เป็นโครงการที่จะเปิดใหม่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  จ.ปทุมธานี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
– ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
– ควบคุมงานก่อสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย
– อายุ 25-40 ปี
– วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1-3 ปีขึ้นไป
– มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
– มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
– ผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Formจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  จ.สมุทรสาคร
เงินเดือน  25,000 บาทขึ้นไป
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ , ประสานงานและติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย , ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง / ชาย
– อายุ 25 – 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ด้านการงานขายอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
1.ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
2.ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
3.ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย
– อายุ 28 – 38 ปี
– วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
– มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
– ขับรถยนต์ได้+มีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  20,000 – 40,000 บาท
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
1.ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท
2.ออกสำรวจ โครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป
3.ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายการตลาด ให้เกิดยอด Visit ได้ตามเป้าหมาย
4.วิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนวิจัย และข้อมูลภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์สนับสนุนงานด้าน E-Marketing และ Marketing สำหรับโครงการเปิดใหม่
5.ติดตาม และ วิเคราะห์ข้อมูล โครงการเปิดใหม่ เพื่อปรับกลยุทธ์สนับสนุนงานด้าน E-Marketing และ Marketing ให้ทันเหตุการณ์
6.วางแผน สรุป และประเมิน สื่อประชาสัมพันธ์ด้าน E-Marketing และ Marketing โครงการเปิดใหม่
7.ติดตามแนวโน้มและทิศทาง ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อ E-Marketing ช่องทางใหม่ๆ
8.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ เช่น ฝ่ายการตลาด ส่วนงานวิจัยตลาด และส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขอข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน
9.สนับสนุนข้อมูล และกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
10.ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
11.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน
12.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชายเท่านั้น
– อายุ 22-35 ปี
– จบวุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาดหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในด้านการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2 ปี ขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่
– มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ E-Marketing

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ไม่ระบุ
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
ควบคุมและบริหารโครงการบ้านจัดสรรให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 30 – 40 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
– ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยวมาก่อน (เน้นแนวราบ)
– มีประสบการณ์ควบคุมงานการสร้างด้วยระบบ Precast หรือ Tunnel form มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
– สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  30,000 – 70,000 บาท
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ทำให้ลูกค้าเกิด Royalty Programs
2. จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการบริหาร CRM/ งบประมาณ / แผนปฎิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย
3. กำหนดนโยบายและทิศทางในการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัทฯ
4. ประเมินประสิทธิภาพของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการทำงาน
5. ดำเนินการควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูล CRM รวมทั้งวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
6. นำข้อมูลส่วนงานวิจัย และข้อมูลภายนอกมาปรับกลยุทธ์การทำ CRM
7. บริหารงบประมาณในการจัดการงาน อีเว้นท์ต่างๆของบริษัท
8. นำเสนออีเว้นท์ตาม Concept ของแคมเปญที่ได้รับมอบหมาย ดูแลและควบคุมการออกแบบ การจัดอีเว้นท์ ให้ทันตามแผนที่กำหนด
9. ดำเนินการจัดหา Privilege ให้แก่กลุ่ม Lalin Family
10. ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายเพื่อให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย-หญิง
– อายุ 35 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารงานขายและการตลาด และหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานบริการลูกค้า CRM ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  50,000 – 80,000 บาท
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลส่วนงาน กลยุทธการตลาด/Branding/CRM/Digital Marketing
– จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
– กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
– สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
– ดูแลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
– เคยวางแผนการเปิดโครงการใหม่(แนวราบ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง อายุ 35-42 ปี
– สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/โท ทางด้านการตลาด MBA บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไปโดยเคยทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่้ยวมาก่อนเท่านั้น
– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  รายได้สูง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลงานขาย ให้ข้อมูลและบริการลูกค้าที่เข้ามาในโครงการ
– ประสานงานด้านสินเชื่อ และประสานงานบริการหลังการขาย
– ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่ออำนวนความสะดวกให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 33-38 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ประสบการณ์ด้านบริหารขายอสังหาริมทรัยพ์ ตั้งแต่ 2 – 3 ปีขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับรถยนต์
– บุคคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจา มีใจรักบริการและงานขาย
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  80,000-200,000 บาท(พิจารณาตามประสบการณ์)
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– รับผิดชอบวางกลยุทธ์การตลาด/Branding/CRM/Digitel Marketing
– จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
– กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
– สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง อายุ 35 – 49 ปี
– วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ / การตลาด
– มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน
– มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ และ การตลาด อย่างน้อย 7-10 ปี ขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน  รายได้สูง
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
– ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 25 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้านการขายบ้านอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 1 – 3 ปีขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  20,000 – 50,000 บาท
อัตรา  5 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
2. ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
3. วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งทางอ้อม
4.จัดหากิจกรรมการตลาดใหม่ๆที่สามารถเพิ่มยอดขายและสร้างความพอใจแก่ลูกค้าในโครงการบ้านที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง
– อายุ 23 – 38 ปี
– วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในบริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์(บ้านจัดสรร,คอนโดมิเนียม รวมมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
– สามารถคิดวางแผนและวิเคราะห์การตลาดได้
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
– ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย
– อายุ 25-45 ปี
– วุฒิ ป.ตรี-ป.โท วิศวกรรมโยธา
– มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ปิดการขายโครงการ
– ต้อนรับลูกค้า
– ทำเรื่องยื่นกู้/โอนสิทธิ์/ดูแลลูกค้า
– ให้คำแนะนำโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย หรือ หญิง
– อายุ 25-35 ปี
– จบการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ด้านการขาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไป
– บุคลิกภาพดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบงานบริการและรักในงานขาย
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MicrosoftOffice และมีทักษะด้านการสื่อสาร
– มีประสบการณ์ขายบ้านเดียว ทาวน์โฮม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
เงินเดือน  20,000 – 40,000 บาท
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรแนวราบ อาทิ สื่อ ป้าย ทั้งช่องทาง Online-Offline
– วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
– เข้า Visit โครงการคู่แข่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง
– อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศีกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่
– มีภูมิลำเนาหรือเป็นคนในพื้นที่โคราชจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลควบคุมทีมงาน ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด, การออกโฉนดแปลงย่อย
– จัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, อาคารชุด เช่น ใบอนุญาตเชื่อมทาง, ใบอนุญาตระบายน้ำ เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร หรือไฟฟ้า, ประปา (ทั้งระบบภายนอกและในครัวเรือน)
– ขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ เช่น บ้าน, อาคารชุด, สะพานฯลฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชาย-หญิง อายุ 35 – 45 ปี
– จบการศึกษาปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์รวม 5 ปี ขึ้นไป ด้านการติดต่อประสานงานราชการ ขออนุญาต น้ำ ไฟ ประปาฯในธุรกิจสังหาริมทรัพย์
– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– มีความรู้และประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– งานด้านก่อสร้าง
– ควบคุมและจัดงานก่อสร้าง ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลง
– มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
– จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์1 ปีขี้นไป
– เฉพาะผู้ที่ใบ กว.ในสายงานก่อสร้างเท่านั้น
– สัมภาษณ์และทราบผลทันที
– สามารถเริ่มงานในทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลควบคุมทีมงานขายที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายประจําปี
– ดูแลงานโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้ตามเป้าหมาย ทำงานตลาด เช่น ออกบูท
– ดูแลเรื่องสินเชื่อธนาคาร ปิดการขาย

*ทราบผลการสัมภาษณ์ทันที*

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย/หญิง
– อายุ 35 – 40 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี ทางด้านบริหารงานขาย
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
– สามารถขับรถยนต์ได้
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ สามารถทํางานเป็นทีม
– คนพื้นที่พิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เงินเดือน  20,000-40,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
2. ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
3. วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งทางอ้อม
4. จัดหากิจกรรมการตลาดใหม่ๆที่สามารถเพิ่มยอดขายและสร้างความพอใจแก่ลูกค้าในโครงการบ้านที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุ 23-35 ปี
– วุฒิการศีกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้าน Marketing บ้านจัดสรรไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป
– มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความแตกต่าง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– คนพื้นที่ชลบุรีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน   จ.ชลบุรี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
ควบคุมงานก่อสร้างแนวราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 25-35 ปี
– จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง
– มีประสบการณ์ 1-5 ปีทางด้านบริหารและควบคุมงานโครงการบ้านแนวราบ
– ถ้าเป็นคนในพื้นที่ผ่านงานด้านระบบก่อสร้าง PC/TF จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความอดทนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี / Proactive Self Motivate
– พร้อมเริ่มงานทันที จะเป็นพิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้ – มีใบขับขี่
– ถ้ามีประสบการณ์งานด้านระบบก่อสร้าง PC/TF พิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน   จ.นนทบุรี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– แนะนำโครงการ,ต้อนรับลูกค้า
– ให้คำแนะนำและยื่นเรื่องสินเชื่อการโอนสิทธิ์ให้ลูกค้า
– ดูแลโครงการให้สะอาดเรียบร้อย
– บริหารทีมขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 33 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้้านการบริหารงายขายอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 3ปีขึ้นไป
– ภาษาอังกฤษ พอใช้
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– เคยบริหารทีมขาย

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน   อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– บริหารงานทีมขายให้เป็นไปตามแผนงานบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ไม่จำกัดเพศ อายุ 32-37 ปี
– จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ 3- 5 ปี ทางด้านการขายอสังหาริมทรัพย์
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– คนพื้นที่พิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน   เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ไม่ระบุ
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– .ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-33ปี
– จบปริญญาตรีทุกสาขา
– มีประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไปทางด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์
– ขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่
– คนพื้นที่พิจารณาเป็นพิเศษ
– บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย

กรอกใบสมัครงาน

สวัสดิการ

• อุปสมบท
• มงคลสมรส
• คลอดบุตร
• เจ็บป่วยเข้า ร.พ.
• ที่อยู่อาศัยประสบภัย
• บิดา มารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต
• พนักงานถึงแก่กรรม
• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
• เงินส่วนลดพนักงานซื้อบ้านของบริษัท
• ชุดพนักงาน

• ประกันสุภาพ ประกันกลุ่ม
• รางวัลอายุการทํางาน
• เงินกู้สวัสดิการธนาคาร อาคารสงเคราะห์ แบบไม่มีเงินฝาก
• งานสังสรรค์ปี ใหม่ประจําปี และงานกีฬาสี
• โบนัสและปรับเงินเดือนประจําปี
• Commission & Incentive
• รถประจําตําแหน่ง
• โทรศัพท์มือถือ Notebook Ipad

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : hr@lalinproperty.com

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

อาคาร ลลิล เลขที่ 222/2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. :  02-732-1041-5
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ : 8:30 น. ถึง 17:30 น.

คุณสมบัติ:

– เพศหญิงอายุ 35 ขึ้นไป
– การศึกษา ป.โท MBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– รับผิดชอบงานบริหารทีมการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
– มีประสบการณ์บริหารงานขายด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
– สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันสูงได้ดี 

ลักษณะงาน:

– บริหารโครงการ ให้สามารถขายได้ตามเป้าหมาย
– เช็คสอบดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,สวน และ SOS ,ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมเสมอเพื่อสนับสนุน งานขายและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ
– ควบคุมงานด้านแผนกลยุทธ์การตลาดโครงการ เพื่อสนับสนุนงานขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย
-วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ตามแผนงานเป็นระยะ ๆ และปรับให้สอดคล้องกับภาวการณ์และคู่แข่งขันได้ทันเวลา
– ศึกษาและนำเสนอโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เพื่อให้งานในโซนที่รับผิดชอบขยายตัวและเป็นไปตาม Growth Strategy และรักษา Market Share ในพื้นที่

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

• เพศชาย / อายุ 24 – 35 ปี
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
• มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
• หากสามารถย้ายที่พักหลังจบโครงการได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดระยองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน: 

มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 1-5 ปีขึ้นไป  และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Formจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive 
• หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

วิศวกรโรงงาน สายงานก่อสร้าง(วิศวกร) ( 1 อัตรา)

คุณสมบัติ:

-เพศชาย อายุ25ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีประสบการณ์ควบคุมการผลิตPrecast แบบโรงงาน ระบบเปิด
– มีใบ กว.
– สามารถขับรถยนต์ได้

ปฎิบัติงานที่โรงงาน (ชลบุรี)

ลักษณะงาน:

• ควบคุมดูแลการผลิต Precast
• วางแผนการผลิต สั่งวัสดุให้สอดคล้องกับแผนการติดตั้ง 
• พัฒนาวิธีการผลิตให้เกิด Capacity เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิตให้เหมาะสม

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

วิศวกรสำรวจอาวุโส สายงานก่อสร้าง(วิศวกร) ( 2 อัตรา)

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
• บุคลิกภาพดี เป็นผู้นำ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ , สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
• มีประสบการณ์ด้านการสำรวจในสายงานธุรกิจอสังริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

• เตรียมข้อมูลด้านงานสำรวจ 
• ตรวจสอบและวัดทำรายงานรังวัดระดับดิน

ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

– เพศชาย / หญิง อายุ 35-40 ปี
– การศึกษา ป.โท MBA หรือที่เกี่ยวข้อง
– รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร,E-Marketing และ CRM.
– มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5-10 ปี
– สามารถ Create งานได้โดยอิสระ Proactive และ Self-motivate

ลักษณะงาน:

– จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด / งบประมาณการตลาด / แผนปฏิบัติการ / แผน ส่งเสริมการขาย
– ดูแลงาน E-marketing เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอด visit และ sale
– ดูแลประเมินสำนักงานขาย SOS มีสภาพแวดล้อมโครงการและทีมงานขายให้อยู่ในสภาพดีพร้อม เพื่อการขายและภาพพจน์บริษัท
– วิเคราะห์ รวบรวม และประเมินผล พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลทางกาลตลาดแก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

• เพศชาย อายุ 29 –35ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาMBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• หากจบปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ หรือการติดตามตัวชี้วัด
• มีทักษะในการประสานงาน การติดตามงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปประเด็น
• มีใบขับขี่ สามารถเดินทางไปกลับ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการในกทม.และต่างจังหวัดได้
• หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน:

• จัดการประชุมวางแผนกลยุทธ์องค์กร ระดับผู้บริหาร และการสัมมนาระดับผู้บริหาร พร้อมจัดทำรายงายสรุป
• สนับสนุนออกแบบworkshopและTemplate สำหรับการประชุมและการสัมมนาวางแผนกลยุทธ์องค์กร
• สื่อสารแผนกลยุทธ์องค์กร ผ่านช่องทางต่างๆในองค์กร อาทิ วารสาร การจัดประขุมรับนโยบาย
• ประสานงานและติดตาม ผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละสายงาน
• สนับสนุนโครงการพิเศษต่างๆ เช่นการตรวจเยี่ยมโครงการ การส่งเสริมวัฒนธรรมและKM ในองค์กรเป็นต้น

ประจำสำนักงานใหญ่
ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์
สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

-เพศชาย อายุ 38 – 48 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน:

-มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Formจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-วางแผนงานโครงการก่อสร้างทั้งหมดในความรับผิดชอบรวมทั้งบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของโครงการ
-ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฏระเบียบที่ทางราชการกำหนด
-บริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

• เพศชาย/หญิง
• อายุ 27-35ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 1-3 ปีขึ้นไป
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

ลักษณะงาน:

• ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
• ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย 
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

ประจำโครงการโซนพระราม 2-เอกชัย
สัมภาษณ์ทราบผลทันที

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

ร่วมงานกับลลิล