ร่วมงานกับลลิล

มาเป็น "ครอบครัวลลิล" และเติบโตไปด้วยกัน

เรามีความมุ่งมั่นและเดินหน้าสู่การเป็น "National Property Company"

ผู้นำในตลาดที่อยู่อาศัยที่มีการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย ที่เติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานของการพัฒนารูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสมรรถนะการแข่งขัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับ คุณภาพ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสังคมที่ดี รวมถึงให้ความสำคัญต่อ สังคม พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น 

สวัสดิการของเรา

สวัสดิการดีๆ ที่ใส่ใจดูเเลเราชาวลลิล

• อุปสมบท
• มงคลสมรส
• คลอดบุตร
• ที่อยู่อาศัยประสบภัย
• บิดา มารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต
• พนักงานถึงแก่กรรม
• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
• รางวัลอายุการทํางาน
• โบนัสและปรับเงินเดือนประจําปี
• Commission & Incentive

• ประกันสุขภาพ รักษาโรงพยาบาลเอกชน
• เยี่ยมไข้

• ส่วนลดพนักงานซื้อบ้านของบริษัท
• เงินกู้สวัสดิการธนาคาร อาคารสงเคราะห์ แบบไม่มีเงินฝาก

• ชุดพนักงาน
• รถประจําตําแหน่ง
• โทรศัพท์มือถือ Notebook Ipad
• งานสังสรรค์ปี ใหม่ประจําปี และงานกีฬาสี

ตำแหน่งงาน

สายงานขาย

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์บริหารทีมขายอย่างน้อย 3 ปี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีภาวะเป็นผู้นำ

รายละเอียดงาน

 • บริหารทีมขายให้สามารถขายและโอนได้ตามเป้าหมาย(KPI)
 • ตัดสินใจแก้ปัญหาการขาย ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯที่กำหนดไว้
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา (ในครัวเรือน)
 • ติดตามเรื่องสินเชื่อธนาคาร
 • ประสานงานกับธนาคารให้สามารถอนุมัติPOST FINANCE แก่ลูกค้าล่วงหน้าวันครบกำหนด และหากรายใดมีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนครบกำหนดและเป็นไปตาม KPI  21 วัน
 • ดำเนินการส่งมอบบ้านและโอนโฉนดให้ลูกค้าตามที่ครบกำหนดตรงเวลา และคุณภาพเป็นที่พอใจเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า
 •  

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์บริหารทีมขายอย่างน้อย 3 ปี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีภาวะเป็นผู้นำ

รายละเอียดงาน

 • บริหารทีมขายให้สามารถขายและโอนได้ตามเป้าหมาย(KPI)
 • ตัดสินใจแก้ปัญหาการขาย ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯที่กำหนดไว้
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา (ในครัวเรือน)
 • ติดตามเรื่องสินเชื่อธนาคาร
 • ประสานงานกับธนาคารให้สามารถอนุมัติPOST FINANCE แก่ลูกค้าล่วงหน้าวันครบกำหนด และหากรายใดมีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนครบกำหนดและเป็นไปตาม KPI  21 วัน
 • ดำเนินการส่งมอบบ้านและโอนโฉนดให้ลูกค้าตามที่ครบกำหนดตรงเวลา และคุณภาพเป็นที่พอใจเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า
 •  

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์บริหารทีมขายอย่างน้อย 3 ปี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีภาวะเป็นผู้นำ

รายละเอียดงาน

 • บริหารทีมขายให้สามารถขายและโอนได้ตามเป้าหมาย(KPI)
 • ตัดสินใจแก้ปัญหาการขาย ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯที่กำหนดไว้
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา (ในครัวเรือน)
 • ติดตามเรื่องสินเชื่อธนาคาร
 • ประสานงานกับธนาคารให้สามารถอนุมัติPOST FINANCE แก่ลูกค้าล่วงหน้าวันครบกำหนด และหากรายใดมีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนครบกำหนดและเป็นไปตาม KPI  21 วัน
 • ดำเนินการส่งมอบบ้านและโอนโฉนดให้ลูกค้าตามที่ครบกำหนดตรงเวลา และคุณภาพเป็นที่พอใจเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า
 •  

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
– จบปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
– จบปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
– จบปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
– จบปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
– จบปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
– จบปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
– จบปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
– จบปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

กรอกใบสมัครงาน

รายละเอียดงาน
– บริหารทีมขายให้สามารถขายและโอนได้ตามเป้าหมาย(KPI)
– ติดตาม ตรวจสอบให้สำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,สวน,ฯลฯให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดี
ของบริษัทฯ ตาม Site Role Model และ Customer Contract Process
– วางแผนการทำงานขายเชิงรุกทั้งในและนอกโครงการ
– ดำเนินการประชุมทีมขายเพื่อติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการทำงาน
– ติดตาม ตรวจสอบการประสานงานกับธนาคารให้สามารถอนุมัติ POST FINANCE แก่ลูกค้าล่วงหน้าวันครบกำหนดอย่างน้อย 1 เดือน(กรณีบ้านสั่งสร้าง)  และหากรายใดมีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนครบกำหนด สำหรับบ้านพร้อมโอนให้  Pre-approved ให้เรียบร้อยภายใน 21 วัน (ตาม KPI)
– ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการส่งมอบบ้านและโอนโฉนดให้ลูกค้าตามที่ครบกำหนดตรงเวลาและคุณภาพ  เป็นที่พอใจเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า

คุณสมบัติ

– ปริญญาตรีทุกสาขา
– เคยบริหารทีมขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
– มีภาวะเป็นผู้นำ
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
– สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

รายละเอียดงาน
– บริหารทีมขายให้สามารถขายและโอนได้ตามเป้าหมาย(KPI)
– ติดตาม ตรวจสอบให้สำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,สวน,ฯลฯให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดี
ของบริษัทฯ ตาม Site Role Model และ Customer Contract Process
– วางแผนการทำงานขายเชิงรุกทั้งในและนอกโครงการ
– ดำเนินการประชุมทีมขายเพื่อติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการทำงาน
– ติดตาม ตรวจสอบการประสานงานกับธนาคารให้สามารถอนุมัติ POST FINANCE แก่ลูกค้าล่วงหน้าวันครบกำหนดอย่างน้อย 1 เดือน(กรณีบ้านสั่งสร้าง)  และหากรายใดมีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนครบกำหนด สำหรับบ้านพร้อมโอนให้  Pre-approved ให้เรียบร้อยภายใน 21 วัน (ตาม KPI)
– ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการส่งมอบบ้านและโอนโฉนดให้ลูกค้าตามที่ครบกำหนดตรงเวลาและคุณภาพ  เป็นที่พอใจเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า

คุณสมบัติ

– ปริญญาตรีทุกสาขา
– เคยบริหารทีมขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
– มีภาวะเป็นผู้นำ
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
– สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

รายละเอียดงาน
– บริหารทีมขายให้สามารถขายและโอนได้ตามเป้าหมาย(KPI)
– ติดตาม ตรวจสอบให้สำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,สวน,ฯลฯให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดี
ของบริษัทฯ ตาม Site Role Model และ Customer Contract Process
– วางแผนการทำงานขายเชิงรุกทั้งในและนอกโครงการ
– ดำเนินการประชุมทีมขายเพื่อติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการทำงาน
– ติดตาม ตรวจสอบการประสานงานกับธนาคารให้สามารถอนุมัติ POST FINANCE แก่ลูกค้าล่วงหน้าวันครบกำหนดอย่างน้อย 1 เดือน(กรณีบ้านสั่งสร้าง)  และหากรายใดมีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนครบกำหนด สำหรับบ้านพร้อมโอนให้  Pre-approved ให้เรียบร้อยภายใน 21 วัน (ตาม KPI)
– ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการส่งมอบบ้านและโอนโฉนดให้ลูกค้าตามที่ครบกำหนดตรงเวลาและคุณภาพ  เป็นที่พอใจเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า

คุณสมบัติ

– ปริญญาตรีทุกสาขา
– เคยบริหารทีมขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
– มีภาวะเป็นผู้นำ
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
– สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

รายละเอียดงาน
– บริหารทีมขายให้สามารถขายและโอนได้ตามเป้าหมาย(KPI)
– ติดตาม ตรวจสอบให้สำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,สวน,ฯลฯให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดี
ของบริษัทฯ ตาม Site Role Model และ Customer Contract Process
– วางแผนการทำงานขายเชิงรุกทั้งในและนอกโครงการ
– ดำเนินการประชุมทีมขายเพื่อติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการทำงาน
– ติดตาม ตรวจสอบการประสานงานกับธนาคารให้สามารถอนุมัติ POST FINANCE แก่ลูกค้าล่วงหน้าวันครบกำหนดอย่างน้อย 1 เดือน(กรณีบ้านสั่งสร้าง)  และหากรายใดมีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนครบกำหนด สำหรับบ้านพร้อมโอนให้  Pre-approved ให้เรียบร้อยภายใน 21 วัน (ตาม KPI)
– ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการส่งมอบบ้านและโอนโฉนดให้ลูกค้าตามที่ครบกำหนดตรงเวลาและคุณภาพ  เป็นที่พอใจเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า

คุณสมบัติ

– ปริญญาตรีทุกสาขา
– เคยบริหารทีมขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
– มีภาวะเป็นผู้นำ
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
– สามารถทำงานเป็นทีมได้

 

สายงานวิศวกร

คุณสมบัติ:

– วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ) โยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
– มีประสบการณ์ควบคุมคุณภาพการสร้างบ้าน Precast -Tunnel form  3 ปีขึ้นไป
– ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านแนวราบ
– สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
– สามารถขับขี่รถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:

1.วางแผนและจัดทำตารางการปฏิบัติงานรายเดือนของส่วนงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2. โครงการเปิดใหม่ดำเนินการตรวจสอบ Process งานถมดินและงานสาธารณูปโภคเพื่อให้เริ่มต้นคุณภาพตั้งแต่เปิดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและ Work manual
– งานถมดิน,เคลียคุณภาพดิน,วิธีการ       
– งานซุ้ม,งานสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง เพื่อเตรียมเปิดโครงการ
– งานชั้นรองพื้นทาง/ลูกรัง  
– งานประปา
– งานผิวทาง/คอนกรีต
– งานไฟฟ้า
– งานท่อระบายน้ำ,บ่อพัก,ทางเท้า           
– งานเฟอร์นิเจอร์

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

-เพศชาย อายุ 38 – 48 ปี

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา

-มี ใบ กว.

ลักษณะงาน
-มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 7-10 ปีขึ้นไป  และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Form จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-วางแผนงานโครงการก่อสร้างทั้งหมดในความรับผิดชอบรวมทั้งบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของโครงการ
-ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฏระเบียบที่ทางราชการกำหนด
-บริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

 

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี ใบ กว.


รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี ใบ กว.


รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี ใบ กว.


รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ:
• เพศชาย / อายุ 24 – 35 ปี
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา
• มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
• มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
• หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:
• ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
• ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
• ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
• ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form จะพิจารณาเป็นพิเศษ

คุณสมบัติ:
• เพศชาย / อายุ 24 – 35 ปี
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา
• มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
• มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
• หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:
• ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
• ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
• ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
• ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form จะพิจารณาเป็นพิเศษ

เพศ ชาย
อายุ 38-45 ปี


คุณสมบัติ:
• วุฒิ ปริญญาตรี – ป.โท สาขาก่อสร้าง, โยธา
• มีใบ กว.
• มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 7 ปีขึ้นไป
• มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
• หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงาน
งานด้านบริหารงานก่อสร้าง
– วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญาแผนงานขาย ตลาด และแผนงานโอน
ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ โดยให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนลูกค้าโอน 1 เดือน และเป็นไปตามระบบ KPI
– ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามข้อตกลง
– แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ผู้รับเหมาที่ทำงานผิดไปจากแผนงานและหากลยุทธ์ปรับปรุงให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย
– จัดแผนงานในการจัดสรรก่อสร้างในอนาคต เพื่อเกิดความสมดุลและยุติธรรมแก่ผู้รับเหมา
– วางแผนการก่อสร้างโดยประสานและสอดคล้องกับการโอนของฝ่ายขาย
– ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า
– ประมาณราคาต้นทุนงานการก่อสร้างตามแบบใหม่ ๆเป็นครั้งคราว
– ดูแลสภาพแวดล้อมของโครงการตลอดจนความสะอาด เพื่อสนับสนุนงานขาย และภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ
และตาม Site Role Model ของบริษัทฯ
– จัดหาผู้รับเหมาให้เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะสร้างในหน่วยงาน

สายงานการตลาด

คุณสมบัติ

 • จบ ป.ตรี – ป.โท สาขาการตลาด หรือ MBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปี ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและบริหารงาน IMC ในโครงการที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่ในงบประมาณ
 • วิเคราะห์และปรับปรุง Customer Visit ให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตาม Target Group
 • สนับสนุนฝ่ายขายให้บรรลุเป้าหมายการขายและการโอน (ตาม KPI)
 • วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งอื่นๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่ฝ่ายขาย ให้เกิดความรู้และความเชื่อมั่นเพื่อสนับสนุนงานขาย
 • ดูแลงาน E-Marketing (เฉพาะส่วน) เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอด Visit และ Sale
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากส่วนวิจัยและข้อมูลภายนอกเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันเหตุการณ์
 • ดูแลและควบคุมให้ SOS และ WIP เพื่อสนับสนุนการขายการโอนในปัจจุบันและอนาคตให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทฯ
 • ดูแลและประเมินสำนักงาน สภาพแวดล้อมโครงการ ตามมาตรฐาน Site Role Model  และ Customer Contract Process ให้ทีมงานขายอยู่ในสภาพที่ดีพร้อม  เพื่อการขายและภาพพจน์บริษัทฯ
 • จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด / งบประมาณการตลาด / แผนปฏิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย
 • บริหารแผนการตลาดและกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและกลยุทธ์ตรายี่ห้อให้เป็นที่รู้จักในตลาดในท้องถิ่น
 • จัด Event  Marketing  ที่สามารถเพิ่มยอดขาย กำไร และสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • ประสานและช่วยดูแลงานด้าน CRM เร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์ รวบรวม และประเมินผล พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลทางการตลาดเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 • ควบคุมดูแลบริหารการตลาดโครงการต่างๆไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์, กิจกรรมในพื้นที่โซนโครงการที่รับผิดชอบ
 • วางแผนกลยุทธการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ และแผนส่งเสริมการขาย
 • ดำเนินการสร้างยอดลูกค้า Visit ที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด
 • ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งทางอ้อม และวิเคราะห์ช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์, กิจกรรมในพื้นที่โซนโครงการที่รับผิดชอบ
 • วางแผนกลยุทธการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ และแผนส่งเสริมการขาย
 • ดำเนินการสร้างยอดลูกค้า Visit ที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด
 • ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งทางอ้อม และวิเคราะห์ช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์, กิจกรรมในพื้นที่โซนโครงการที่รับผิดชอบ
 • วางแผนกลยุทธการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ และแผนส่งเสริมการขาย
 • ดำเนินการสร้างยอดลูกค้า Visit ที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด
 • ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งทางอ้อม และวิเคราะห์ช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์, กิจกรรมในพื้นที่โซนโครงการที่รับผิดชอบ
 • วางแผนกลยุทธการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ และแผนส่งเสริมการขาย
 • ดำเนินการสร้างยอดลูกค้า Visit ที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด
 • ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งทางอ้อม และวิเคราะห์ช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

กรอกใบสมัครงาน

สรรหาที่ดินและประสานงานราชการ

หน้าที่และความรับผิดชอบ
• ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด ออกโฉนดแปลงย่อย
• จัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, อาคารชุด เช่น ใบอนุญาตเชื่อมทาง, ใบอนุญาตระบายน้ำ ฯลฯ
• เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร หรือไฟฟ้า, ประปา
• ขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ เช่น บ้าน, อาคารชุด, สะพาน ฯลฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง


คุณสมบัติ
• ปริญญาตรีนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับงานด้านการติดต่อประสานงานราชการ ขออนุญาติจัดสรรที่ดิน ขออนุญาต น้ำ ไฟ ประปาฯ
• สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับงานด้านการติดต่อประสานงานราชการ ขออนุญาติจัดสรรที่ดิน ขออนุญาต น้ำ ไฟ ประปาฯ
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด ออกโฉนดแปลงย่อย
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, อาคารชุด เช่น ใบอนุญาตเชื่อมทาง, ใบอนุญาตระบายน้ำ ฯลฯ
 • เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร หรือไฟฟ้า, ประปา
 • ขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ เช่น บ้าน, อาคารชุด, สะพาน ฯลฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กรอกใบสมัครงาน

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ความรับผิดชอบ

– บริหารจัดการทีมงานดูแลเรื่องการจัดเก็บค่าส่วนกลาง และเตรียมการส่งมอบให้นิติบุคคล
– บริหารจัดการและรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกียวข้อง
– ควบคุมการทำงานของบริษัทคู่สัญญา (รปภ. แม่บ้าน จัดสวน และอื่นๆ) รวมถึงจัดเตรียมเอกสารพร้อมส่งมอบต่อนิติบุคคล
– ดูแลและควบคุม สภาพแวดล้อมของส่วนกลางของโครงการ และบริหารจัดการงบประมานของแต่ละโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– ให้บริการและประสานงานในเรื่องต่างๆที่เกียวข้องกับความต้องการของลูกค้าในโครงการ
– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บริหาร

คุณสมบัติ

– เคยบริหารทีมงานและจัดการไม่ต่ำกว่า 10 โครงการ
– ประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์แนวราบ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
– มีความรู้เรื่องการจัดตั้งนิติ และ กฏหมายจัดสรร พอสมควร
– เจรจาต่อรองและ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

กรอกใบสมัครงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

บัญชีและการเงิน

สรรหาที่ดินและประสานงานราชการ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับงานด้านการติดต่อประสานงานราชการ ขออนุญาติจัดสรรที่ดิน ขออนุญาต น้ำ ไฟ ประปาฯ
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด ออกโฉนดแปลงย่อย
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, อาคารชุด เช่น ใบอนุญาตเชื่อมทาง, ใบอนุญาตระบายน้ำ ฯลฯ
 • เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร หรือไฟฟ้า, ประปา
 • ขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ เช่น บ้าน, อาคารชุด, สะพาน ฯลฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด/อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงาน BD ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 – 3 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (ปริญญาโท)
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท
 • ออกสำรวจ โครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป
 • ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายการตลาด ให้เกิดยอด Visit ได้ตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนวิจัย และข้อมูลภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์สนับสนุนงานด้าน E-Marketing และ Marketing สำหรับโครงการเปิดใหม่
 • ติดตาม และ วิเคราะห์ข้อมูล โครงการเปิดใหม่ เพื่อปรับกลยุทธ์สนับสนุนงานด้าน E-Marketing และ Marketing ให้ทันเหตุการณ์ วางแผน สรุป และประเมิน สื่อประชาสัมพันธ์ด้าน E-Marketing และ Marketing โครงการเปิดใหม่
 • ติดตามแนวโน้มและทิศทาง ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อ E-Marketing ช่องทางใหม่ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ เช่น ฝ่ายการตลาด ส่วนงานวิจัยตลาด และส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขอข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน
 • สนับสนุนข้อมูล และกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
 •  

กรอกใบสมัครงาน

สายงานวิศวกร

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี ใบ กว.

รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี ใบ กว.

รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

– วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ) โยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
– มีประสบการณ์ควบคุมคุณภาพการสร้างบ้าน Precast -Tunnel form  3 ปีขึ้นไป
– ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านแนวราบ
– สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
– สามารถขับขี่รถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:

1.วางแผนและจัดทำตารางการปฏิบัติงานรายเดือนของส่วนงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2. โครงการเปิดใหม่ดำเนินการตรวจสอบ Process งานถมดินและงานสาธารณูปโภคเพื่อให้เริ่มต้นคุณภาพตั้งแต่เปิดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและ Work manual
– งานถมดิน,เคลียคุณภาพดิน,วิธีการ        – งานซุ้ม,งานสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง เพื่อเตรียมเปิดโครงการ
– งานชั้นรองพื้นทาง/ลูกรัง  
– งานประปา
– งานผิวทาง/คอนกรีต                              – งานไฟฟ้า
– งานท่อระบายน้ำ,บ่อพัก,ทางเท้า            – งานเฟอร์นิเจอร์

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

-เพศชาย อายุ 38 – 48 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา
-มี ใบ กว.

รายละเอียดงาน:

-มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 7-10 ปีขึ้นไป  และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Form จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-วางแผนงานโครงการก่อสร้างทั้งหมดในความรับผิดชอบรวมทั้งบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของโครงการ
-ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฏระเบียบที่ทางราชการกำหนด
-บริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

กรอกใบสมัครงาน

มาเป็น DNA เดียวกันกับเรา "LALIN DNA"

INSPIRATION

สร้างแรงบ้านดาลใจในการทำงาน

PROACTIVE

ทำงานเชิงรุก

NEVER GIVE UP

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์

TEAMWORK

ทำงานเป็นทีม

WORK LIFE BALANCE

สร้างสมดุลให้กับชีวิตการทำงาน

LALIN academy

ศูนย์ฝึกอบรมที่จะพาคุณไปพบกับโลกเสมือนจริงในชีวิตการทำงาน
โดยมีวิทยากรมืออาชีพมาเทรนนิ่ง ต่อยอดไอเดียให้มีแพชชั่นในการทำงานแบบไม่รู้จบ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ