ร่วมงานกับลลิล

มาเป็น "ครอบครัวลลิล" และเติบโตไปด้วยกัน

เรามีความมุ่งมั่นและเดินหน้าสู่การเป็น "National Property Company"

ผู้นำในตลาดที่อยู่อาศัยที่มีการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย ที่เติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานของการพัฒนารูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสมรรถนะการแข่งขัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับ คุณภาพ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสังคมที่ดี รวมถึงให้ความสำคัญต่อ สังคม พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น 

สวัสดิการของเรา

สวัสดิการดีๆ ที่ใส่ใจดูเเลเราชาวลลิล

• อุปสมบท
• มงคลสมรส
• คลอดบุตร
• ที่อยู่อาศัยประสบภัย
• บิดา มารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต
• พนักงานถึงแก่กรรม
• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
• รางวัลอายุการทํางาน
• โบนัสและปรับเงินเดือนประจําปี
• Commission & Incentive

• ประกันสุขภาพ รักษาโรงพยาบาลเอกชน
• เยี่ยมไข้

• ส่วนลดพนักงานซื้อบ้านของบริษัท
• เงินกู้สวัสดิการธนาคาร อาคารสงเคราะห์ แบบไม่มีเงินฝาก

• ชุดพนักงาน
• รถประจําตําแหน่ง
• โทรศัพท์มือถือ Notebook Ipad
• งานสังสรรค์ปี ใหม่ประจําปี และงานกีฬาสี

ตำแหน่งงาน

สายงานขาย

คุณสมบัติ

– ปริญญาตรีทุกสาขา
– เคยบริหารทีมขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
– มีภาวะเป็นผู้นำ
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
– สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดงาน

– บริหารทีมขายให้สามารถขายและโอนได้ตามเป้าหมาย(KPI)
– ติดตาม ตรวจสอบให้สำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,สวน,ฯลฯให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดี
ของบริษัทฯ ตาม Site Role Model และ Customer Contract Process
– วางแผนการทำงานขายเชิงรุกทั้งในและนอกโครงการ
– ดำเนินการประชุมทีมขายเพื่อติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการทำงาน
– ติดตาม ตรวจสอบการประสานงานกับธนาคารให้สามารถอนุมัติ POST FINANCE แก่ลูกค้าล่วงหน้าวันครบกำหนดอย่างน้อย 1 เดือน(กรณีบ้านสั่งสร้าง)  และหากรายใดมีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนครบกำหนด สำหรับบ้านพร้อมโอนให้  Pre-approved ให้เรียบร้อยภายใน 21 วัน (ตาม KPI)
– ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการส่งมอบบ้านและโอนโฉนดให้ลูกค้าตามที่ครบกำหนดตรงเวลาและคุณภาพ  เป็นที่พอใจเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– ปริญญาตรีทุกสาขา
– เคยบริหารทีมขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5ปีขึ้นไป
– มีภาวะเป็นผู้นำ
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
– สามารถทำงานเป็นทีมได้

รายละเอียดงาน

– บริหารทีมขายให้สามารถขายและโอนได้ตามเป้าหมาย(KPI)
– ติดตาม ตรวจสอบให้สำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,สวน,ฯลฯให้อยู่ในสภาพสะอาดเรียบร้อยและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดี
ของบริษัทฯ ตาม Site Role Model และ Customer Contract Process
– วางแผนการทำงานขายเชิงรุกทั้งในและนอกโครงการ
– ดำเนินการประชุมทีมขายเพื่อติดตาม ประเมินผล และพัฒนาการทำงาน
– ติดตาม ตรวจสอบการประสานงานกับธนาคารให้สามารถอนุมัติ POST FINANCE แก่ลูกค้าล่วงหน้าวันครบกำหนดอย่างน้อย 1 เดือน(กรณีบ้านสั่งสร้าง)  และหากรายใดมีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อย ก่อนครบกำหนด สำหรับบ้านพร้อมโอนให้  Pre-approved ให้เรียบร้อยภายใน 21 วัน (ตาม KPI)
– ติดตาม ตรวจสอบผลการดำเนินการส่งมอบบ้านและโอนโฉนดให้ลูกค้าตามที่ครบกำหนดตรงเวลาและคุณภาพ  เป็นที่พอใจเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์บริหารทีมขายอย่างน้อย 3 ปี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีภาวะเป็นผู้นำ

รายละเอียดงาน

 • บริหารทีมขายให้สามารถขายและโอนได้ตามเป้าหมาย(KPI)
 • ตัดสินใจแก้ปัญหาการขาย ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯที่กำหนดไว้
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา (ในครัวเรือน)
 • ติดตามเรื่องสินเชื่อธนาคาร
 • ประสานงานกับธนาคารให้สามารถอนุมัติPOST FINANCE แก่ลูกค้าล่วงหน้าวันครบกำหนด และหากรายใดมีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนครบกำหนดและเป็นไปตาม KPI  21 วัน
 • ดำเนินการส่งมอบบ้านและโอนโฉนดให้ลูกค้าตามที่ครบกำหนดตรงเวลา และคุณภาพเป็นที่พอใจเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า
 •  

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • จบปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์บริหารทีมขายอย่างน้อย 3 ปี
 • ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 • มีภาวะเป็นผู้นำ

รายละเอียดงาน

 • บริหารทีมขายให้สามารถขายและโอนได้ตามเป้าหมาย(KPI)
 • ตัดสินใจแก้ปัญหาการขาย ภายในขอบเขตอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
 • ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน ให้เป็นไปตามแผนงานของบริษัทฯที่กำหนดไว้
 • ดำเนินการเกี่ยวกับงานสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา (ในครัวเรือน)
 • ติดตามเรื่องสินเชื่อธนาคาร
 • ประสานงานกับธนาคารให้สามารถอนุมัติPOST FINANCE แก่ลูกค้าล่วงหน้าวันครบกำหนด และหากรายใดมีปัญหาให้ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนครบกำหนดและเป็นไปตาม KPI  21 วัน
 • ดำเนินการส่งมอบบ้านและโอนโฉนดให้ลูกค้าตามที่ครบกำหนดตรงเวลา และคุณภาพเป็นที่พอใจเพื่อรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีต่อลูกค้า
 •  

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
– จบปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
– จบปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
– จบปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
– จบปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
– จบปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– เพศชาย/หญิง อายุ 25-33 ปี
– จบปริญญาตรี
– มีประสบการณ์ขายอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

รายละเอียดงาน

– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

กรอกใบสมัครงาน

สายงานวิศวกร

คุณสมบัติ:

– เพศชาย อายุ 38 – 48 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มี ใบ กว.

ลักษณะงาน
-มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 7-10 ปีขึ้นไป  และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Form จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-วางแผนงานโครงการก่อสร้างทั้งหมดในความรับผิดชอบรวมทั้งบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของโครงการ
-ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฏระเบียบที่ทางราชการกำหนด
-บริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

กรอกใบสมัครงาน

เพศ ชาย

อายุ  38-45 ปี

คุณสมบัติ:

 • วุฒิ ปริญญาตรี – ป.โท สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบ กว.
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 7 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

งานด้านบริหารงานก่อสร้าง

– วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญาแผนงานขาย ตลาด และแผนงานโอน

   ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ โดยให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนลูกค้าโอน 1 เดือน และเป็นไปตามระบบ KPI

–  ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามข้อตกลง

–  แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ผู้รับเหมาที่ทำงานผิดไปจากแผนงานและหากลยุทธ์ปรับปรุงให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย

–  จัดแผนงานในการจัดสรรก่อสร้างในอนาคต เพื่อเกิดความสมดุลและยุติธรรมแก่ผู้รับเหมา

–  วางแผนการก่อสร้างโดยประสานและสอดคล้องกับการโอนของฝ่ายขาย

–  ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า

–  ประมาณราคาต้นทุนงานการก่อสร้างตามแบบใหม่ ๆเป็นครั้งคราว

– ดูแลสภาพแวดล้อมของโครงการตลอดจนความสะอาด เพื่อสนับสนุนงานขาย และภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ

   และตาม Site Role Model ของบริษัทฯ

– จัดหาผู้รับเหมาให้เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะสร้างในหน่วยงาน

กรอกใบสมัครงาน

เพศ ชาย

อายุ  38-45 ปี

คุณสมบัติ:

 • วุฒิ ปริญญาตรี – ป.โท สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบ กว.
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 7 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

งานด้านบริหารงานก่อสร้าง

– วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญาแผนงานขาย ตลาด และแผนงานโอน

   ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ โดยให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนลูกค้าโอน 1 เดือน และเป็นไปตามระบบ KPI

–  ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามข้อตกลง

–  แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ผู้รับเหมาที่ทำงานผิดไปจากแผนงานและหากลยุทธ์ปรับปรุงให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย

–  จัดแผนงานในการจัดสรรก่อสร้างในอนาคต เพื่อเกิดความสมดุลและยุติธรรมแก่ผู้รับเหมา

–  วางแผนการก่อสร้างโดยประสานและสอดคล้องกับการโอนของฝ่ายขาย

–  ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า

–  ประมาณราคาต้นทุนงานการก่อสร้างตามแบบใหม่ ๆเป็นครั้งคราว

– ดูแลสภาพแวดล้อมของโครงการตลอดจนความสะอาด เพื่อสนับสนุนงานขาย และภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ

   และตาม Site Role Model ของบริษัทฯ

– จัดหาผู้รับเหมาให้เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะสร้างในหน่วยงาน

กรอกใบสมัครงาน

เพศ ชาย

อายุ  38-45 ปี

คุณสมบัติ:

 • วุฒิ ปริญญาตรี – ป.โท สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบ กว.
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 7 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

งานด้านบริหารงานก่อสร้าง

– วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญาแผนงานขาย ตลาด และแผนงานโอน

   ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ โดยให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนลูกค้าโอน 1 เดือน และเป็นไปตามระบบ KPI

–  ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามข้อตกลง

–  แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ผู้รับเหมาที่ทำงานผิดไปจากแผนงานและหากลยุทธ์ปรับปรุงให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย

–  จัดแผนงานในการจัดสรรก่อสร้างในอนาคต เพื่อเกิดความสมดุลและยุติธรรมแก่ผู้รับเหมา

–  วางแผนการก่อสร้างโดยประสานและสอดคล้องกับการโอนของฝ่ายขาย

–  ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า

–  ประมาณราคาต้นทุนงานการก่อสร้างตามแบบใหม่ ๆเป็นครั้งคราว

– ดูแลสภาพแวดล้อมของโครงการตลอดจนความสะอาด เพื่อสนับสนุนงานขาย และภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ

   และตาม Site Role Model ของบริษัทฯ

– จัดหาผู้รับเหมาให้เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะสร้างในหน่วยงาน

กรอกใบสมัครงาน

เพศ ชาย

อายุ  38-45 ปี

คุณสมบัติ:

 • วุฒิ ปริญญาตรี – ป.โท สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบ กว.
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 7 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

งานด้านบริหารงานก่อสร้าง

– วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญาแผนงานขาย ตลาด และแผนงานโอน

   ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ โดยให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนลูกค้าโอน 1 เดือน และเป็นไปตามระบบ KPI

–  ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามข้อตกลง

–  แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ผู้รับเหมาที่ทำงานผิดไปจากแผนงานและหากลยุทธ์ปรับปรุงให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย

–  จัดแผนงานในการจัดสรรก่อสร้างในอนาคต เพื่อเกิดความสมดุลและยุติธรรมแก่ผู้รับเหมา

–  วางแผนการก่อสร้างโดยประสานและสอดคล้องกับการโอนของฝ่ายขาย

–  ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า

–  ประมาณราคาต้นทุนงานการก่อสร้างตามแบบใหม่ ๆเป็นครั้งคราว

– ดูแลสภาพแวดล้อมของโครงการตลอดจนความสะอาด เพื่อสนับสนุนงานขาย และภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ

   และตาม Site Role Model ของบริษัทฯ

– จัดหาผู้รับเหมาให้เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะสร้างในหน่วยงาน

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี ใบ กว.

รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี ใบ กว.

รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี ใบ กว.

รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี ใบ กว.

รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 24 – 35 ปี
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 24 – 35 ปี
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 24 – 35 ปี
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 24 – 35 ปี
 • วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

 • ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หรือสาขาอื่น ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์โรงงานผลิตแผ่น Precast 2-7 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้Office ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่

รายละเอียดงาน:

-ออกแบบงานโครงสร้างได้
– วางแผนงานและดำเนินการ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ

– วางแผนการผลิต และขนส่ง ให้สอดคล้องกับแผนงานโครงการ

– วางแผนงานการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

– ตรวจสอบและควบคุมต้นทุนการติดตั้งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

– ควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงาน

– ควบคุมคุณภาพการผลิต ควบคู่กับปริมาณการผลิต

– ตรวจสอบรูปแบบชิ้นงานที่ออกแบบ ให้ตรงตามแบบก่อสร้างและหลักวิศวกรรม

– ตรวจสอบรูปแบบ Mould ให้สอดคล้องกับรูปแบบชิ้นงาน

– ควบคุมต้นทุนการผลิต และวัตถุดิบในการผลิต

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

 • สำเร็จการศึกษา ป.ตรี สาขาการโยธา, ก่อสร้าง และอื่นที่เกี่ยวข้อง  มี ใบ กว.

 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานผลิต หรือติดตั้งชิ้นงาน Precast 2 ปีขึ้นไป

 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

 • (ประจำกรุงเทพและปริมณฑล)

รายละเอียดงาน:

 • ติดตั้งแผ่น Precast บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ให้ตรงตามตำแหน่ง ควบคุมให้แล้วเสร็จตามกำหนด 

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

– วุฒิปริญญาตรี (วศ.บ) โยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
– มีประสบการณ์ควบคุมคุณภาพการสร้างบ้าน Precast -Tunnel form  3 ปีขึ้นไป
– ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านแนวราบ
– สามารถทำงานภายใต้สภาวะแรงกดดันได้ดี
– สามารถขับขี่รถยนต์ได้  และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน:

1.วางแผนและจัดทำตารางการปฏิบัติงานรายเดือนของส่วนงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา
2. โครงการเปิดใหม่ดำเนินการตรวจสอบ Process งานถมดินและงานสาธารณูปโภคเพื่อให้เริ่มต้นคุณภาพตั้งแต่เปิดโครงการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานและ Work manual
– งานถมดิน,เคลียคุณภาพดิน,วิธีการ        – งานซุ้ม,งานสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง เพื่อเตรียมเปิดโครงการ
– งานชั้นรองพื้นทาง/ลูกรัง  
– งานประปา
– งานผิวทาง/คอนกรีต                              – งานไฟฟ้า
– งานท่อระบายน้ำ,บ่อพัก,ทางเท้า            – งานเฟอร์นิเจอร์

กรอกใบสมัครงาน

สายงานการตลาด

คุณสมบัติ

 • อายุ38 – 45 ปี
 • จบ ป.ตรี- โท  สาขาด้านการตลาดหรือ MBA. หรือที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ด้านการตลาด,ด้านอสังหาริมทรัพย์
 • มีความเป็นผู้นำ  Proactive และ  Self motive
 • สามารถขับรถยนต์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

งาน Corporate Marketing Strategy

1.กำหนดแผนกลยุทธ์ทางการตลาดแบบรอบด้าน ทั้งทางด้านการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ LM (Local Marketing) CRM  

2.บริหารจัดการงานวิเคราะห์ในเชิงการตลาดและการขาย กำหนดแผนการตลาดให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายและสอดคล้องกับแผนโครงการ

3.วางแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ผลการสำรวจตลาดในภาพรวม แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์

4.กำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาด กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดโครงการ แนวคิดผลิตภัณฑ์ และ Product Mix

5.ปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันกับการแข่งขัน รายการส่งเสริมการขาย และจัดทำแผนการตลาดประจำปี ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ที่วางไว้ 

 

งาน E-Marketing & Public Relation

1.วางแผนและบริหารกลยุทธ์ด้านการสื่อสาร ผ่านสื่อออนไลน์และออฟไลน์ ที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ภายในงบประมาณ

2.จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายด้าน E-marketing/ งบประมาณ / แผนปฎิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย 

3.วางแผน สรุป และประเมินผลการซื้อสื่อโฆษณาและทำประชาสัมพันธ์ด้าน E-marketing 

งาน Customer Relationship Management

1.วางแผนพัฒนาและบริหารกลยุทธ์ด้าน CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยายาว ทำให้ลูกค้าเกิด Royalty Programs

2.ควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูล CRM รวมทั้งวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • จบ ป.ตรี – ป.โท สาขาการตลาด หรือ MBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปี ขึ้นไป
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่ความรับผิดชอบ

 • วางแผนและบริหารงาน IMC ในโครงการที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่ในงบประมาณ
 • วิเคราะห์และปรับปรุง Customer Visit ให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตาม Target Group
 • สนับสนุนฝ่ายขายให้บรรลุเป้าหมายการขายและการโอน (ตาม KPI)
 • วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งอื่นๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่ฝ่ายขาย ให้เกิดความรู้และความเชื่อมั่นเพื่อสนับสนุนงานขาย
 • ดูแลงาน E-Marketing (เฉพาะส่วน) เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอด Visit และ Sale
 • วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากส่วนวิจัยและข้อมูลภายนอกเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันเหตุการณ์
 • ดูแลและควบคุมให้ SOS และ WIP เพื่อสนับสนุนการขายการโอนในปัจจุบันและอนาคตให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทฯ
 • ดูแลและประเมินสำนักงาน สภาพแวดล้อมโครงการ ตามมาตรฐาน Site Role Model  และ Customer Contract Process ให้ทีมงานขายอยู่ในสภาพที่ดีพร้อม  เพื่อการขายและภาพพจน์บริษัทฯ
 • จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด / งบประมาณการตลาด / แผนปฏิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย
 • บริหารแผนการตลาดและกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและกลยุทธ์ตรายี่ห้อให้เป็นที่รู้จักในตลาดในท้องถิ่น
 • จัด Event  Marketing  ที่สามารถเพิ่มยอดขาย กำไร และสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า
 • ประสานและช่วยดูแลงานด้าน CRM เร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ของบริษัทฯ
 • วิเคราะห์ รวบรวม และประเมินผล พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลทางการตลาดเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ในการตัดสินใจ
 • ควบคุมดูแลบริหารการตลาดโครงการต่างๆไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ
 • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

 • วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์, กิจกรรมในพื้นที่โซนโครงการที่รับผิดชอบ
 • วางแผนกลยุทธการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ และแผนส่งเสริมการขาย
 • ดำเนินการสร้างยอดลูกค้า Visit ที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด
 • ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งทางอ้อม และวิเคราะห์ช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • -ปริญญาตรีหรือโท สาขาการตลาด/บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี ด้านงานบริหาร CRM/Marketing

 • หากผ่านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

– วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยายาว ทำให้ลูกค้าเกิด Royalty Programs

– จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการบริหาร CRM/ งบประมาณ / แผนปฎิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย

– กำหนดนโยบายและทิศทางในการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัทฯ

– ประเมินประสิทธิภาพของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการทำงาน

– ดำเนินการควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูล CRM รวมทั้งวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

– นำข้อมูลส่วนงานวิจัย และข้อมูลภายนอกมาปรับกลยุทธ์การทำ CRM

– บริหารงบประมาณในการจัดการงาน อีเว้นท์ต่างๆของบริษัท

– นำเสนออีเว้นท์ตาม Concept  ของแคมเปญที่ได้รับมอบหมาย ดูแลและควบคุมการออกแบบ การจัดอีเว้นท์ ให้ทันตามกำหนด

– ดำเนินการจัดหา Privilege ให้แก่กลุ่ม Lalin Family

– ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายเพื่อให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้า

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กรอกใบสมัครงาน

บัญชีและการเงิน

คุณสมบัติ

 1. เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 2. ปริญญาตรี ในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 3. มีความกระตือรือร้น
 4. มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและมีความรับผิดชอบ ติดตามงาน
 5. ขับรถได้และมีเอกสารใบขับขี่
 6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี รักในการประสานงาน มีทักษะการติดต่อสื่อสาร
 7. มีความสามารถในการวิเคราะห์สินเชื่อ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

     ติดต่อประสานงานการยื่นเอกสารสินเชื่อกู้บ้าน ระหว่างธนาคารและลูกค้า ติดต่อสินเชื่อลูกค้า ติดตามเอกสารประสานงานทางธนาคาร

กรอกใบสมัครงาน

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

คุณสมบัติ

– เคยบริหารทีมงานและจัดการไม่ต่ำกว่า 10 โครงการ
– ประสบการณ์อสังหาริมทรัพย์แนวราบ ไม่น้อยกว่า 10 ปี
– มีความรู้เรื่องการจัดตั้งนิติ และ กฏหมายจัดสรร พอสมควร
– เจรจาต่อรองและ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– บริหารจัดการทีมงานดูแลเรื่องการจัดเก็บค่าส่วนกลาง และเตรียมการส่งมอบให้นิติบุคคล
– บริหารจัดการและรับเรื่องร้องเรียนจากลูกค้าและประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกียวข้อง
– ควบคุมการทำงานของบริษัทคู่สัญญา (รปภ. แม่บ้าน จัดสวน และอื่นๆ) รวมถึงจัดเตรียมเอกสารพร้อมส่งมอบต่อนิติบุคคล
– ดูแลและควบคุม สภาพแวดล้อมของส่วนกลางของโครงการ และบริหารจัดการงบประมานของแต่ละโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
– ให้บริการและประสานงานในเรื่องต่างๆที่เกียวข้องกับความต้องการของลูกค้าในโครงการ
– งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บริหาร

กรอกใบสมัครงาน

สรรหาที่ดินและประสานงานราชการ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับงานด้านการติดต่อประสานงานราชการ ขออนุญาติจัดสรรที่ดิน ขออนุญาต น้ำ ไฟ ประปาฯ
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด ออกโฉนดแปลงย่อย
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, อาคารชุด เช่น ใบอนุญาตเชื่อมทาง, ใบอนุญาตระบายน้ำ ฯลฯ
 • เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร หรือไฟฟ้า, ประปา
 • ขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ เช่น บ้าน, อาคารชุด, สะพาน ฯลฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • อายุ 31 – 38 ปี
 • จบการศึกษาปริญญาตรี หรือ ป.โท ทางนิติศาสตร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน , งานประสานงานราชการ และอื่นๆ อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการประสานงาน , มี Proactive และ Self motivate
 • มีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่
 •  

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– ควบคุม , ดูแล จัดการบริหารโครงการ และประสานงานในงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง , ประสานงานขออนุญาตจัดสรรที่ดิน

– ขออนุญาตงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานราชการ , ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ อาทิ เช่น งานธุรกรรมที่ดิน , งานประปา , งานไฟฟ้า และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด/อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงาน BD ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 – 3 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (ปริญญาโท)
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท
 • ออกสำรวจ โครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป
 • ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายการตลาด ให้เกิดยอด Visit ได้ตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนวิจัย และข้อมูลภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์สนับสนุนงานด้าน E-Marketing และ Marketing สำหรับโครงการเปิดใหม่
 • ติดตาม และ วิเคราะห์ข้อมูล โครงการเปิดใหม่ เพื่อปรับกลยุทธ์สนับสนุนงานด้าน E-Marketing และ Marketing ให้ทันเหตุการณ์ วางแผน สรุป และประเมิน สื่อประชาสัมพันธ์ด้าน E-Marketing และ Marketing โครงการเปิดใหม่
 • ติดตามแนวโน้มและทิศทาง ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อ E-Marketing ช่องทางใหม่ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ เช่น ฝ่ายการตลาด ส่วนงานวิจัยตลาด และส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขอข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน
 • สนับสนุนข้อมูล และกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
 •  

กรอกใบสมัครงาน

เทคโนโลยีสารสนเทศ

คุณสมบัติ

 • ประสบการณ์ 1-3 ปี
 • วุฒิปริญญาตรีหรือโท สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ, คอมพิวเตอร์, หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะในการแก้ไขปัญหาและตัดสินใจ มีความรับผิดชอบ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เชี่ยวชาญการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา PHP บน CI Framework   MVC
 • สามารถออกแบบโครงสร้างของ Database MSSQL และ MySQL
 • มีความรู้เกี่ยวกับ HTML,HTML5,Bootstrap,Javascript , jQuery
 • สัมภาษณ์แล้วทราบผลทันที
 • มีประสบการณ์ด้าน PHP พิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

สรรหาที่ดินและประสานงานราชการ

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรีนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไป ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เกี่ยวกับงานด้านการติดต่อประสานงานราชการ ขออนุญาติจัดสรรที่ดิน ขออนุญาต น้ำ ไฟ ประปาฯ
 • สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด ออกโฉนดแปลงย่อย
 • จัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, อาคารชุด เช่น ใบอนุญาตเชื่อมทาง, ใบอนุญาตระบายน้ำ ฯลฯ
 • เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร หรือไฟฟ้า, ประปา
 • ขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ เช่น บ้าน, อาคารชุด, สะพาน ฯลฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • ปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาการตลาด/อสังหาริมทรัพย์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ด้านงาน BD ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 1 – 3 ปีขึ้นไป
 • ขับรถยนต์ได้/มีใบขับขี่
 • ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ (ปริญญาโท)
 • หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท
 • ออกสำรวจ โครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป
 • ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายการตลาด ให้เกิดยอด Visit ได้ตามเป้าหมาย
 • วิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนวิจัย และข้อมูลภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์สนับสนุนงานด้าน E-Marketing และ Marketing สำหรับโครงการเปิดใหม่
 • ติดตาม และ วิเคราะห์ข้อมูล โครงการเปิดใหม่ เพื่อปรับกลยุทธ์สนับสนุนงานด้าน E-Marketing และ Marketing ให้ทันเหตุการณ์ วางแผน สรุป และประเมิน สื่อประชาสัมพันธ์ด้าน E-Marketing และ Marketing โครงการเปิดใหม่
 • ติดตามแนวโน้มและทิศทาง ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อ E-Marketing ช่องทางใหม่ๆ
 • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ เช่น ฝ่ายการตลาด ส่วนงานวิจัยตลาด และส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขอข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน
 • สนับสนุนข้อมูล และกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
 • ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
 •  

กรอกใบสมัครงาน

มาเป็น DNA เดียวกันกับเรา "LALIN DNA"

INSPIRATION

สร้างแรงบ้านดาลใจในการทำงาน

PROACTIVE

ทำงานเชิงรุก

NEVER GIVE UP

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์

TEAMWORK

ทำงานเป็นทีม

WORK LIFE BANLANCE

สร้างสมดุลให้กับชีวิตการทำงาน

LALIN academy

ศูนย์ฝึกอบรมที่จะพาคุณไปพบกับโลกเสมือนจริงในชีวิตการทำงาน
โดยมีวิทยากรมืออาชีพมาเทรนนิ่ง ต่อยอดไอเดียให้มีแพชชั่นในการทำงานแบบไม่รู้จบ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รู้จักกับ ลลิล

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เป็นองค์กรที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บนทำเลที่โดดเด่น และรูปลักษณ์ที่ทันสมัย บริการที่ประทับใจ ในราคาที่คุ้มค่า ด้วยการจัดการแบบมืออาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งมอบ คุณภาพ ความเป็นอยู่ สังคมที่ดี โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ ตลอดจนคำนึงถึงสังคม พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

เติบโตไปด้วยกัน

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย ที่เติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานของการพัฒนารูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสมรรถนะการแข่งขัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับ คุณภาพ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสังคมที่ดี รวมถึงให้ความสำคัญต่อ สังคม พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น 

ตำแหน่งงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน ประชาอุทิศ 90
เงินเดือน  ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

–  บริหารทีมการขาย

– รับผิดชอบเป้าขาย

– แนะนำโครงการ,ต้อนรับลูกค้า

-ให้คำแนะนำและยื่นเรื่องสินเชื่อการโอนสิทธิ์ให้ลูกค้า

–  ดูแลโครงการให้สะอาดเรียบร้อย

 

 คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศหญิง/ชาย
 2. อายุ 30 – 38 ปี
 3. วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
 4. ประสบการณ์ด้านการบริหารงายขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
 5. ภาษาอังกฤษ พอใช้
 6. สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
 7. มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

มีประสบณ์การบริหารทีมขาย

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียด

 – ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการ ของลูกค้าทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลมาวิเคราะห์ เพื่อพัฒนา

-ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายการตลาด ให้เกิดยอด Visit ได้ตามเป้าหมาย

– วิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนวิจัย และข้อมูลภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์สนับสนุนงานด้าน E-Marketing และ Marketing สำหรับโครงการเปิดใหม่

– ติดตามแนวโน้มและทิศทาง ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อ E-Marketing ช่องทางใหม่ๆ

– สนับสนุนข้อมูล และกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

– ไม่จำกัดเพศ  อายุ 24-35 ปี

– การศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท สาขาการตลาดหรือที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจงานอสังหาริมทรัพย์

– มีความรู้ความเข้าใจ ในเรื่อง E –Marketing

-สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

– วางแผนและบริหารงาน IMC ในโครงการที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพสูงสุด และอยู่ในงบประมาณ

– วิเคราะห์และปรับปรุง Customer Visit ให้มีปริมาณและคุณภาพตรงตาม Target Group

สนับสนุนฝ่ายขายให้บรรลุเป้าหมายการขายและการโอน (ตาม KPI)

– วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งอื่นๆ เพื่อสนับสนุนข้อมูลให้แก่ฝ่ายขายให้เกิดความรู้และความเชื่อมั่นเพื่อสนับสนุนงานขาย

– ดูแลงาน E-Marketing (เฉพาะส่วน) เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอด Visit และ Sale

วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากส่วนวิจัยและข้อมูลภายนอกเพื่อปรับกลยุทธ์การตลาดให้ทันเหตุการณ์

– ดูแลและควบคุมให้ SOS และ WIP เพื่อสนับสนุนการขายการโอนในปัจจุบันและอนาคตให้สอดคล้องกับกลยุทธ์บริษัทฯ

– ดูแลและประเมินสำนักงาน  สภาพแวดล้อมโครงการ ตามมาตรฐาน Site Role Model  และ Customer Contract Process ให้ทีมงานขายอยู่ในสภาพที่ดีพร้อม  เพื่อการขายและภาพพจน์บริษัทฯ

– ดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด / งบประมาณการตลาด / แผนปฏิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย

– บริหารแผนการตลาดและกลยุทธ์การส่งเสริมการขายและกลยุทธ์ตรายี่ห้อให้เป็นที่รู้จักในตลาดในท้องถิ่น

– จัด Event  Marketing  ที่สามารถเพิ่มยอดขาย กำไร  และสร้างความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า

– ประสานและช่วยดูแลงานด้าน CRM เร่งด่วน เพื่อแก้ปัญหาข้อร้องเรียนและรักษาไว้ซึ่งภาพพจน์ของบริษัทฯ

– วิเคราะห์ รวบรวม และประเมินผล  พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลทางการตลาดเพื่อนำเสนอแก่ผู้บริหารระดับสูงเพื่อใช้ในการตัดสินใจ

– ควบคุมดูแลบริหารการตลาดโครงการต่างๆไม่ต่ำกว่า 3 โครงการ

 คุณสมบัติ

– จบ ป.ตรี – ป.โท สาขาการตลาด หรือ MBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ด้านการตลาด 5 ปี ขึ้นไป

– ถ้ามีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

– ขับรถได้และมีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน สำนักงานใหญ่
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียด

– ขออนุญาติจัดสรรที่ดิน การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด ออกโฉนดแปลงย่อย

– จัดเตรียรมเอกสารต่าง ๆ  สำหรับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน,อาคารชุด ขอใบอนุญาติเชื่อมทาง ใบอนุญาติน้ำประปา ไฟฟ้า

– เตรียมความพร้อมขอระบบสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร ไฟฟ้า ประปา ติดต่อหน่วยงานรการที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

– จบการศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ การทำงานในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ไม่น้อยกว่า 5 ปี และมีประสบการณ์ในการติดต่อประสานงานราชการ การขออนุญาติจัดสรร ขอน้ำประปา ไฟฟ้า

– สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน ประชาอุทิศ 90
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน     

– วางแผน / บริหารการก่อสร้าง

– ควบคุมและดูแลการดำเนินการของโครการให้เป็นไปตามแผนก่อสร้าง

– วางแผนการก่อสร้างให้กับทีมงานและผู้รับเหมา

– ตรวจสอบและติดตามการทำงานให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง

– มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน  ทาวน์โฮม  ทาวน์เฮ้าส์  (แนบราบ)

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
 2. จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
 3. มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ 1 ปีขี้นไป
 4. มีความรับผิดชอบ ขยันและซื่อสัตย์
 5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
 6. เฉพาะผู้ที่ใบ กว.ในสายงานก่อสร้างเท่านั้น
 7. สัมภาษณ์และทราบผลทันที
 8. ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
 9. สามารถเริ่มงานในทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

– รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร และประชุมทีมงาน เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้

– มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนและสามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน  – บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด

–  รายงานแผนงานและผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

– ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบงานต่างๆ

– ตรวจสอบสัญญา และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 40-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 3. มีประสบการณ์ 5  ปีขึ้นไป ในด้านการบริหารทีมงานก่อสร้าง
 4. บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติดี
 5. มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
 6. มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ด้าน Construction Management , Property Development และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว)

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

– รับมอบนโยบายจากผู้บริหาร และประชุมทีมงาน เพื่อร่วมกำหนดกลยุทธ์และสร้างความเข้าใจแผนการทำงานตามเป้าหมายที่วางไว้

– มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนและสามารถควบคุมดูแล และบริหารงาน  – บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงานที่กำหนด

–  รายงานแผนงานและผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร

– ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และความสมบูรณ์ของแบบงานต่างๆ

– ตรวจสอบสัญญา และควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ระบุในสัญญา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศชาย อายุ 40-45 ปี
 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
 3. มีประสบการณ์ 5  ปีขึ้นไป ในด้านการบริหารทีมงานก่อสร้าง
 4. บุคลิกภาพดี มีความเป็นผู้นำ มีทัศนคติดี
 5. มีทักษะในการสื่อสารและการเจรจาต่อรอง
 6. มีทักษะ ความรู้ความสามารถ ด้าน Construction Management , Property Development และมีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร (กว)

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  สำนักงานใหญ่
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน

– วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มช่องทางการสร้างยอดขายของบริษัท รวมถึงจัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมา Implement แผนงานทางการประชุมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

– วิเคราะห์และศึกษาพฤติกรรมของลูกค้าเพื่อนำไปกระจายและเสนอแนวทางแผนงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

– วิเคราะห์ข้อมูลและความต้องการของลูกค้าในช่องทางต่างๆ และเครื่องมือ <Social Monitoring> ของบริษัท เพื่อนำมาวางแผนการส่งเสริมการขาย เพื่อสนับสนุนการววางแผนธุรกิจและกิจกรรมทางการตลาดรวมถึงการสร้างภาพลักษณ์แบบยั่งยืนต่อไป

– นำเสนอข้อมูลการวิเคราะห์เปรียบเทียบกับกลยุทธ์การตลาดของคู่แข่ง

– จัดทำรายงานวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายทาง Offline และ ทาง Online เพื่อส่งเสริมการขายและภาพลักษณ์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

– วิเคราะห์ข้อมูล KPIs ช่องทาง Online ของบริษัทเพื่อนำไปจัดทำแผนกลยุทธ์ธุรกิจตามนโยบายและเป้าหมายขององค์กร

– เสนอแผน กิจกรรม กลยุทธ์การสร้างภาพลักษณ์ ที่เป็นด้านกลยุทธ์และเครื่องมือด้าน  eCRM <Online Platform> เพื่อเป็นการต่อยอดและเพิ่มจำนวนกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

– รายงานสรุปและวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายงานส่วนที่เกี่ยวกับการสร้างภาพลักษณ์องค์ ใน Online Platform / Online Media Analytic <Paid-Owned-Earned> ประกอบด้วย วิเคราะห์การจัดกิจกรรม Online / Online Media Paid Ads

– ควบคุมระยะเวลาการทำงานและงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ

– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

– ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ด้านลูกค้าสัมพันธ์และการวิเคราะห์ฐานข้อมูลไม่น้อยกว่า 3 ปี

– หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  สำนักงานใหญ่
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียด

– ดำเนินงานตามแผนงานสื่อสารกับลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเชื่อมั่นในตัวสินค้าและภาพรวมกิจการขององค์กร และเกิดความพึงพอใจหลังจากซื้อ

– จัดทำกิจกรรม ที่นำมาสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า  การสร้างความ พึงพอใจในตัวสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

– แสวงหาพันธมิตรใหม่ ๆ ที่แข็งแกร่ง / สิทธิพิเศษต่างๆ  เพื่อสนับสนุนการทำ CRM เชิงรุก

– ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่างๆ เป็นไปตามนโยบายขององค์กร

– ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อก่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องานและองค์กร

– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

 

คุณสมบัติ

– ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือ สาขาอื่น ๆ เกี่ยวข้อง

– ประสบการณ์ทำงานด้านลูกค้าสัมพันธ์ 1-2 ปีขึ้นไป

– ขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่

– หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  สำนักงานใหญ่
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียด

– วางแผนสื่อประชาสัมพันธ์, กิจกรรมในพื้นที่โซนโครงการที่รับผิดชอบ

– วางแผนกลยุทธการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ และแผนส่งเสริมการขาย

– ดำเนินการสร้างยอดลูกค้า Visit ที่มีคุณภาพให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด

– ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย

– วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งทางอ้อม และวิเคราะห์ช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น

คุณสมบัติ

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี หรือโท บริหารธุรกิจ การตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป

– มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบดี

– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน นนทบุรี
เงินเดือน  ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน

–  บริหารทีมการขาย

– รับผิดชอบเป้าขาย

– แนะนำโครงการ,ต้อนรับลูกค้า

-ให้คำแนะนำและยื่นเรื่องสินเชื่อการโอนสิทธิ์ให้ลูกค้า

–  ดูแลโครงการให้สะอาดเรียบร้อย

รายละเอียดงาน
– บริหารทีมการขาย
– รับผิดชอบเป้าขาย
– แนะนำโครงการ,ต้อนรับลูกค้า
-ให้คำแนะนำและยื่นเรื่องสินเชื่อการโอนสิทธิ์ให้ลูกค้า
– ดูแลโครงการให้สะอาดเรียบร้อย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 30 – 38 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้านการบริหารงายขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
– ภาษาอังกฤษ พอใช้
– สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบณ์การบริหารทีมขาย

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน ปทุมธานี
เงินเดือน  ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– บริหารทีมการขาย
– รับผิดชอบเป้าขาย
– แนะนำโครงการ,ต้อนรับลูกค้า
-ให้คำแนะนำและยื่นเรื่องสินเชื่อการโอนสิทธิ์ให้ลูกค้า
– ดูแลโครงการให้สะอาดเรียบร้อย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 30 – 38 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้านการบริหารงายขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไป
– ภาษาอังกฤษ พอใช้
– สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีประสบณ์การบริหารทีมขาย

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน ประชาอุทิศ 90
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– วางแผน / บริหารการก่อสร้าง
– ควบคุมและดูแลการดำเนินการของโครการให้เป็นไปตามแผนก่อสร้าง
– วางแผนการก่อสร้างให้กับทีมงานและผู้รับเหมา
– ตรวจสอบและติดตามการทำงานให้ได้มาตรฐานตามขั้นตอนที่ถูกต้อง
– มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ (แนบราบ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศชาย อายุ 25-35 ปี ขึ้นไป
2.จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
3.มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ 1 ปีขี้นไป
4.มีความรับผิดชอบ ขยันและซื่อสัตย์
5.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้
6.เฉพาะผู้ที่ใบ กว.ในสายงานก่อสร้างเท่านั้น
7.สัมภาษณ์และทราบผลทันที
8.ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
9.สามารถเริ่มงานในทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน ประชาอุทิศ 90
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้างรวมถึงประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา
– ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณที่กำหนด
– ตรวจสอบ ติดตามการทำงานของผู้รับเหมาให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
– สามารถจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ส่งของ หรืออำนวยให้งานเสร็จตามเป้าหมายควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. วุฒิการศึกษาปวส. – ปริญญาตรี ก่อสร้างหรือวิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. พิจารณาเฉพาะคนไทย อายุ 22 – 40 ปี
3.รักความก้าวหน้า มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จ
4. มีไหวพริบปฏิภาณ ขยัน อดทน เอาใจใส่ ดูแลงานอย่างใกล้ชิด
5.สามารถดูงานหน้าไซต์งานได้
6. มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างอาคารสูงและเเนวราบมีประสบการณ์ 2-5 ปี ขึ้นไป

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน ชลบุรี-อมตะนคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
– ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 25 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 1-3 ปี ขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
– มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน สมุทรปราการ-บางบ่อ
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
– ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 25 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 1-3 ปี ขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
– มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน พระราม2-เอกชัย
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
– ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 25 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ 1-3 ปี ขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้ และ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
– มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
-ดูแลควบคุมทีมงานขายที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายประจําปี
-ดูแลงานโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้ตามเป้าหมาย ทำงานตลาด เช่น ออกบูท
-ดูแลเรื่องสินเชื่อธนาคาร ปิดการขาย

*ทราบผลการสัมภาษณ์ทันที*

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย/หญิง
– อายุ 35 – 40 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี ทางด้านบริหารงานขาย
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
– สามารถขับรถยนต์ได้
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ สามารถทํางานเป็นทีม
– คนพื้นที่พิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เงินเดือน  20,000-40,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)
อัตรา 2 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
2. ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
3. วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งทางอ้อม
4.จัดหากิจกรรมการตลาดใหม่ๆที่สามารถเพิ่มยอดขายและสร้างความพอใจแก่ลูกค้าในโครงการบ้านที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุ 23-35 ปี
– วุฒิการศีกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้าน Marketing บ้านจัดสรรไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป
– มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความแตกต่าง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– คนพื้นที่ชลบุรีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน จ.ชลบุรี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
ควบคุมงานก่อสร้างแนวราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 25-35 ปี
– จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง
– มีประสบการณ์ 1-5 ปีทางด้านบริหารและควบคุมงานโครงการบ้านแนวราบ
– ถ้าเป็นคนในพื้นที่ผ่านงานด้านระบบก่อสร้าง PC/TF จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความอดทนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี / Proactive Self Motivate
– พร้อมเริ่มงานทันที จะเป็นพิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้ – มีใบขับขี่
– ถ้ามีประสบการณ์งานด้านระบบก่อสร้าง PC/TF พิจารณาเป็นพิเศษใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน จ.นนทบุรี
เงินเดือน  ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
อัตรา 2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– แนะนำโครงการ,ต้อนรับลูกค้า
– ให้คำแนะนำและยื่นเรื่องสินเชื่อการโอนสิทธิ์ให้ลูกค้า
– ดูแลโครงการให้สะอาดเรียบร้อย
– บริหารทีมขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 33 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้้านการบริหารงายขายอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 3ปีขึ้นไป
– ภาษาอังกฤษ พอใช้
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– เคยบริหารทีมขาย

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– งานด้านก่อสร้าง
– ควบคุมและจัดงานก่อสร้าง ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลง
– มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
– จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์1 ปีขี้นไป
– เฉพาะผู้ที่ใบ กว.ในสายงานก่อสร้างเท่านั้น
– สัมภาษณ์และทราบผลทันที
– สามารถเริ่มงานในทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
บริหารงานทีมขายให้เป็นไปตามแผนงานบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ไม่จำกัดเพศ อายุ 32-37 ปี
– จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ 3- 5 ปี ทางด้านการขายอสังหาริมทรัพย์
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– คนพื้นที่พิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เงินเดือน  รายได้สูง
อัตรา หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– รับผิดชอบเรื่องงานขาย
– ประสานงานด้านสินเชื่อ
– และโอนกรรมสิทธิ์

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง / ชาย อายุ 25-33 ปี
– จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ 2 -3 ปีขึ้นไป ทางด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์
– สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่
– หากมีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  40,000-80,000 บาท
อัตรา 2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลส่วนงาน กลยุทธ์การขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ บ้านจัดสรร
– จัดทำเป้าหมายและกลยุทธ์แผนการตลาด และงบประมาณที่ต้องใช้ในการตลาดแผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
– กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด
– สนับสนุนและบริหารทีมงานให้ทำงานได้บรรลุตามเป้าหมาย
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง
– อายุ 30 – 40 ปีขึ้นไป
– จบการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขาการตลาด หรือ MBA
– มีประสบการณ์ด้านการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป (ถ้าเป็นโครงการบ้านแนวราบ จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
– สามารถทำงานนอกสถานที่ และออกต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  จ.นนทบุรี
เงินเดือน  15,000-20,000 บาท
อัตรา หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– ปิดการขายโครงการ
– ต้อนรับลูกค้า
– ทำเรื่องยื่นกู้/โอนสิทธิ์/ดูแลลูกค้า
– ให้คำแนะนำโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย/หญิง อายุ 25 – 32 ปี
– การศึกษา ปวช.-ปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ในการขายบ้าน คอนโดฯ 1 – 3 ปี
– เฉพาะผู้ที่มีประสบการ์ในการขายบ้าน คอนโด ฯ เท่านั้น
– หากเป็นมีภูมิลำเนาในพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– พร้อมเริ่มงานทันที จะเป็นพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.เมืองระยอง จ.ระยอง
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร รวมทั้งทำงานเอกสาร

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย
– อายุ 23-30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีประสบการณ์1-3 ปี ทางด้านควบคุมงานก่อสร้าง บ้านจัดสรร
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
– มี ใบ ประกอบวิชาชีพ (กว.)
– หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา 3 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
– ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
– มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1-3 ปีขึ้นไป
– ก่อสร้างบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ แบบ Precast – Tunnelform

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 23-35 ปี
– ปวส.สาขาโยธา ก่อสร้าง หรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทางด้าน 1-3 ปีทางด้านอสังหาริมทรัพย์
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– ประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง, แบบPre cast และ Tunnel Form

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 25-35 ปี
– ปวส. ขึ้นไป ในสายงานก่อสร้าง
– ประสบการณ์ในการสร้างบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ 1-3 ปีขึ้นไป
– พร้อมเริ่มงานในทันที่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  จ.ปทุมธานี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลควบคุมทีมงานขายและเป็นที่ปรึกษา, ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
– ประสานงาน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 32 – 35 ปี ขึ้นไป
– วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 3-5 ปีขึ้นไป
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ทราบผลการสัมภาษณ์ทันที

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  30,000-50,000 บาท
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลควบคุมทีมงาน ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด, การออกโฉนดแปลงย่อย
– จัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, อาคารชุด เช่น ใบอนุญาตเชื่อมทาง, ใบอนุญาตระบายน้ำ เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร หรือไฟฟ้า, ประปา (ทั้งระบบภายนอก
และในครัวเรือน)
– ขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ เช่น บ้าน, อาคารชุด, สะพานฯลฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชาย-หญิง อายุ 35 – 45 ปี
– จบการศึกษาปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์รวม 5 ปี ขึ้นไป ด้านการติดต่อประสานงานราชการ ขออนุญาต น้ำ ไฟ ประปาฯในธุรกิจสังหาริมทรัพย์
– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– มีความรู้และประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  จ.ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผนและมาตรฐาน
– มีประสาบการณ์ด้าน Precast และ Tunnelfrom
– ติดตามรายงานความก้าวหน้างาน
– ประสานงานกับฝ่ายต่างๆได้ดี

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 30-40 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีประสบการณ์ 3-5 ปี ทางด้านควบคุมงานก่อสร้าง
– ประสบการณ์ PC/TF พิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
งานด้านลูกค้าสัมพันธ์
1. บริหารให้คำแนะนำและร่วมปฏิบัติงานการจัดการความสัมพันธ์ของลูกค้าให้เกิดความจงรักภักดีกับองค์กร
2. บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน โดยประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า
3. บริหารจัดการระบบการเบิก-จ่ายค่าใช้จ่ายกิจการค่าบริการสาธารณะของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
4. บริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าอย่างเป็นระบบและมีความเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาการให้บริการ
5. บริหารจัดการการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่บริหารชุมชนและเจ้าหน้าที่บริการประจำสโมสรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
6. บริหารจัดการระบบการจัดเก็บค่าบริการสาธารณะจากลูกค้าที่ค้างจ่ายและลูกค้าที่โอนครบ 3 ปี
7. บริหารจัดการและติดตามผลความพึงพอใจในงานบริการและกิจกรรมที่จัดให้กับลูกค้า
8. บริหารจัดการและติดตามผลระบบงานพนักงานรักษาความปลอดภัยของโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กร
9. บริหารจัดการให้มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตาม พ.ร.บ. 2543 ให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร
10. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุตามนโยบายขององค์กร

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง
– อายุ 33- 43 ปี
– วุฒิป.ตรี สาขาการจัดการ หรือทุกสาขา
– มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการ หรือคอนโดมิเนียม 3-5 ปี
– หากมีความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการภายในโครงการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีบุคลิกดี และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
– สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีภาวะผู้นำ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามประสบการณ์และโครงสร้าง
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– พัฒนา Technology งานก่อสร้าง ระบบ RC และการก่อสร้างแบบ Precast และ Tunnel Form
– บริหารงานก่อสร้างโครงการให้สอดรับกับกลยุทธ์ธุรกิจของบริษัทฯ Delivery on time, Quality Assurance, SOS, CRM, etc.
– ควบคุมและติดตามการทำงานของฝ่ายก่อสร้างโครงการให้เป็นไปตาม KPI
– จัดทำแผนงานการก่อสร้าง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนงานด้านการเงินและการบัญชี เพื่อสอดคล้องกับแผนรับรู้รายได้ของบริษัทฯ
– บริหารงานให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนต่างๆโดยรอบและอย่าให้เกิดข้อโต้แย้งอันนำปัญหามาสู่บริษัทฯ
– ฝึกอบรมและสร้างหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความสามารถและมีความคิดพัฒนายอมรับเทคนิคใหม่ ๆ
– บริหารผู้รับเหมาให้มีความคิดก้าวหน้าและสามารถพัฒนาตัวเองให้เติบโตตามบริษัทฯอย่างสอดคล้อง
– สร้างและสรรหาผู้รับเหมาใหม่ ๆ ให้มีศักยภาพและสามารถรองรับการขยายตัวของบริษัทฯ ในอนาคต
– งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 37 – 48
– วุฒิปริญญาตรี-ปริญญาโท สาขาวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
– มีประสบการณ์ควบคุม และบริหารงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป
– ต้องมีประสบการณ์ควบคุมงานแนวราบอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
– วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญา
– ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้คุณภาพเป็นไปตามข้อตกลง
– ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  3 อัตรา

รายละเอียดงาน
ควบคุมงานก่อสร้าง โครงการบ้านแนวราบ ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยว ให้เป็นไปตามแผนบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 25-35 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา, ก่อสร้าง มีใบ กว.
– มีประสบการณ์ด้านการก่อสร้างบ้านจัดสรรไม่น้อยกว่า 1-3 ปี
– มีภาวะผู้นำ ขยัน มนุษยสัมพันธ์ดี และกระตือรือร้นในการทำงาน
– มีประสบการณ์ด้าน Precast / Tunnel Form
– หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทฯ
– ติดต่อนายหน้าที่ดิน และศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นทั้งทางด้านกฎหมาย การตลาด และการเงิน
– ออกสำรวจโครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้มาสรุป เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป
– ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ เช่น ฝ่ายการตลาด ส่วนงานวิจัยการตลาด และส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขอข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน
– สนับสนุนข้อมูล และกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
– ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
– สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ช/ญ อายุ 34-42 ปี จบMS/ วุฒิ ปริญญาโท ทางด้านการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการพัฒนา Business Process Development ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
– สามารถคิดริเริ่มและพัฒนาด้วยตนเอง
– มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  3 อัตรา

รายละเอียดงาน
1.ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
2.ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
3.ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย
– อายุไม่เกิน 22- 28 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้างไม่น้อยกว่า 0-3 ปีขึ้นไป ทางด้านโยธา ก่อสร้าง
– เริ่มงานได้ทันทีพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– ความรับผิดชอบ
– ควบคุมงานก่อสร้างบ้านแนวราบ Pre cast – Tunnelform

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย
– อายุ 25-40 ปี
– วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
– มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้าง 1-5 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ ด้าน Ternal Form และ Pre cast
– มีภาวะผู้นำ ขยัน อดทน มีความกระตือรือร้น ชอบงานท้าทาย
– หากมีประสบการณ์ควบคุมงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้-มีใบขับขี่
– เป็นโครงการที่จะเปิดใหม่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  จ.ปทุมธานี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
– ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
– ควบคุมงานก่อสร้าง บ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย
– อายุ 25-40 ปี
– วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1-3 ปีขึ้นไป
– มีใบประกอบวิชาชีพ (กว.)
– มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
– ผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Formจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  จ.สมุทรสาคร
เงินเดือน  25,000 บาทขึ้นไป
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ , ประสานงานและติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย , ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง / ชาย
– อายุ 25 – 30 ปี
– วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
– ประสบการณ์ด้านการงานขายอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
1.ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
2.ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
3.ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
4.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย
– อายุ 28 – 38 ปี
– วุฒิ ปวส. สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
– มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
– ขับรถยนต์ได้+มีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  20,000 – 40,000 บาท
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
1.ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ และขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท
2.ออกสำรวจ โครงการต่างๆของคู่แข่งตามที่ได้รับมอบหมาย ทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด และนำข้อมูลที่ได้มาสรุปและนำเสนอผู้บริหารพิจารณาต่อไป
3.ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายการตลาด ให้เกิดยอด Visit ได้ตามเป้าหมาย
4.วิเคราะห์ข้อมูลจากส่วนวิจัย และข้อมูลภายนอก เพื่อกำหนดกลยุทธ์สนับสนุนงานด้าน E-Marketing และ Marketing สำหรับโครงการเปิดใหม่
5.ติดตาม และ วิเคราะห์ข้อมูล โครงการเปิดใหม่ เพื่อปรับกลยุทธ์สนับสนุนงานด้าน E-Marketing และ Marketing ให้ทันเหตุการณ์
6.วางแผน สรุป และประเมิน สื่อประชาสัมพันธ์ด้าน E-Marketing และ Marketing โครงการเปิดใหม่
7.ติดตามแนวโน้มและทิศทาง ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สำหรับสื่อ E-Marketing ช่องทางใหม่ๆ
8.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ เช่น ฝ่ายการตลาด ส่วนงานวิจัยตลาด และส่วนงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อขอข้อมูลประกอบการปฏิบัติงาน
9.สนับสนุนข้อมูล และกระจายข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้แก่ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
10.ให้ความร่วมมือต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่องาน และองค์กร
11.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในงาน
12.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชายเท่านั้น
– อายุ 22-35 ปี
– จบวุฒิปริญญาตรีสาขาการตลาดหรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในด้านการตลาดและการวางแผนกลยุทธ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2 ปี ขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่
– มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของ E-Marketing

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ไม่ระบุ
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
ควบคุมและบริหารโครงการบ้านจัดสรรให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 30 – 40 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธา
– ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างบ้านจัดสรร ทาวน์โฮม บ้านเดี่ยวมาก่อน (เน้นแนวราบ)
– มีประสบการณ์ควบคุมงานการสร้างด้วยระบบ Precast หรือ Tunnel form มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.)
– สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  30,000 – 70,000 บาท
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. วางแผนพัฒนาและบริหารจัดการ CRM เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระยะยาว ทำให้ลูกค้าเกิด Royalty Programs
2. จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายด้านการบริหาร CRM/ งบประมาณ / แผนปฎิบัติการ / แผนส่งเสริมการขาย
3. กำหนดนโยบายและทิศทางในการให้บริการและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าของบริษัทฯ
4. ประเมินประสิทธิภาพของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการทำงาน
5. ดำเนินการควบคุมดูแลระบบฐานข้อมูล CRM รวมทั้งวิเคราะห์เพื่อนำมาใช้งานได้อย่างถูกต้องและตรงตามความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย
6. นำข้อมูลส่วนงานวิจัย และข้อมูลภายนอกมาปรับกลยุทธ์การทำ CRM
7. บริหารงบประมาณในการจัดการงาน อีเว้นท์ต่างๆของบริษัท
8. นำเสนออีเว้นท์ตาม Concept ของแคมเปญที่ได้รับมอบหมาย ดูแลและควบคุมการออกแบบ การจัดอีเว้นท์ ให้ทันตามแผนที่กำหนด
9. ดำเนินการจัดหา Privilege ให้แก่กลุ่ม Lalin Family
10. ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายเพื่อให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย-หญิง
– อายุ 35 ปีขึ้นไป
– ปริญญาตรี-โท สาขาบริหารงานขายและการตลาด และหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ในการบริหารทีมงานบริการลูกค้า CRM ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์รวมมากกว่า 3 ปีขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  50,000 – 80,000 บาท
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลส่วนงาน กลยุทธการตลาด/Branding/CRM/Digital Marketing
– จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
– กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
– สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
– ดูแลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
– เคยวางแผนการเปิดโครงการใหม่(แนวราบ)

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง อายุ 35-42 ปี
– สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/โท ทางด้านการตลาด MBA บริหารธุรกิจ การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 10 ปีขึ้นไปโดยเคยทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์บ้านเดี่้ยวมาก่อนเท่านั้น
– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  รายได้สูง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลงานขาย ให้ข้อมูลและบริการลูกค้าที่เข้ามาในโครงการ
– ประสานงานด้านสินเชื่อ และประสานงานบริการหลังการขาย
– ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่ออำนวนความสะดวกให้กับลูกค้า

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 33-38 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี
– ประสบการณ์ด้านบริหารขายอสังหาริมทรัยพ์ ตั้งแต่ 2 – 3 ปีขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์และมีใบอนุญาตขับรถยนต์
– บุคคลิกภาพดี มีทักษะในการเจรจา มีใจรักบริการและงานขาย
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  80,000-200,000 บาท(พิจารณาตามประสบการณ์)
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– รับผิดชอบวางกลยุทธ์การตลาด/Branding/CRM/Digitel Marketing
– จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
– กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
– สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
– งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง อายุ 35 – 49 ปี
– วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ / การตลาด
– มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน
– มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ และ การตลาด อย่างน้อย 7-10 ปี ขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  จ.สมุทรปราการ
เงินเดือน  รายได้สูง
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลงานขายและเป็นที่ปรึกษา , ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
– ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย
– ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 25 – 30 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้านการขายบ้านอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 1 – 3 ปีขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  20,000 – 50,000 บาท
อัตรา  5 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
2. ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
3. วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งทางอ้อม
4.จัดหากิจกรรมการตลาดใหม่ๆที่สามารถเพิ่มยอดขายและสร้างความพอใจแก่ลูกค้าในโครงการบ้านที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย / หญิง
– อายุ 23 – 38 ปี
– วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้านการตลาด ในบริษัทธุรกิจอสังหาริมทรัพย์(บ้านจัดสรร,คอนโดมิเนียม รวมมากกว่า 1 ปีขึ้นไป
– สามารถคิดวางแผนและวิเคราะห์การตลาดได้
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
– ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย
– อายุ 25-45 ปี
– วุฒิ ป.ตรี-ป.โท วิศวกรรมโยธา
– มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ปิดการขายโครงการ
– ต้อนรับลูกค้า
– ทำเรื่องยื่นกู้/โอนสิทธิ์/ดูแลลูกค้า
– ให้คำแนะนำโครงการ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย หรือ หญิง
– อายุ 25-35 ปี
– จบการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ด้านการขาย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 1-2 ปีขึ้นไป
– บุคลิกภาพดี, มนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบงานบริการและรักในงานขาย
– มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ MicrosoftOffice และมีทักษะด้านการสื่อสาร
– มีประสบการณ์ขายบ้านเดียว ทาวน์โฮม จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา
เงินเดือน  20,000 – 40,000 บาท
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรแนวราบ อาทิ สื่อ ป้าย ทั้งช่องทาง Online-Offline
– วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า
– เข้า Visit โครงการคู่แข่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย/หญิง
– อายุ 25-35 ปี
– วุฒิการศีกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานด้านการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากกว่า 2 ปีขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่
– มีภูมิลำเนาหรือเป็นคนในพื้นที่โคราชจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลควบคุมทีมงาน ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, การยื่นจดทะเบียนอาคารชุด, การออกโฉนดแปลงย่อย
– จัดเตรียมเอกสารต่างๆ สำหรับการยื่นขออนุญาตจัดสรรที่ดิน, อาคารชุด เช่น ใบอนุญาตเชื่อมทาง, ใบอนุญาตระบายน้ำ เตรียมความพร้อมของระบบสาธารณูปโภคของโครงการจัดสรร หรือไฟฟ้า, ประปา (ทั้งระบบภายนอกและในครัวเรือน)
– ขออนุญาตก่อสร้างต่างๆ เช่น บ้าน, อาคารชุด, สะพานฯลฯ ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
– งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ชาย-หญิง อายุ 35 – 45 ปี
– จบการศึกษาปริญญาตรี ทางนิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์รวม 5 ปี ขึ้นไป ด้านการติดต่อประสานงานราชการ ขออนุญาต น้ำ ไฟ ประปาฯในธุรกิจสังหาริมทรัพย์
– สามารถขับรถยนต์ได้มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– มีความรู้และประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
– งานด้านก่อสร้าง
– ควบคุมและจัดงานก่อสร้าง ให้มีคุณภาพเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อตกลง
– มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 25 ปี ขึ้นไป
– จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีประสบการณ์ในงานสร้างบ้าน ทาวน์โฮม ทาวน์เฮ้าส์1 ปีขี้นไป
– เฉพาะผู้ที่ใบ กว.ในสายงานก่อสร้างเท่านั้น
– สัมภาษณ์และทราบผลทันที
– สามารถเริ่มงานในทันที จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดูแลควบคุมทีมงานขายที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายประจําปี
– ดูแลงานโอนกรรมสิทธิ์ให้ได้ตามเป้าหมาย ทำงานตลาด เช่น ออกบูท
– ดูแลเรื่องสินเชื่อธนาคาร ปิดการขาย

*ทราบผลการสัมภาษณ์ทันที*

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศ ชาย/หญิง
– อายุ 35 – 40 ปี ขึ้นไป
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ 3 – 5 ปี ทางด้านบริหารงานขาย
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้เป็นอย่างดี
– สามารถขับรถยนต์ได้
– มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีใจรักงานบริการ สามารถทํางานเป็นทีม
– คนพื้นที่พิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
เงินเดือน  20,000-40,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์)
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
1. จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
2. ดำเนินการสนับสนุนฝ่ายขายให้สามารถสร้างยอดขายได้ตามเป้าหมาย
3. วิเคราะห์ (SWOT) คู่แข่งในพื้นที่และคู่แข่งทางอ้อม
4. จัดหากิจกรรมการตลาดใหม่ๆที่สามารถเพิ่มยอดขายและสร้างความพอใจแก่ลูกค้าในโครงการบ้านที่รับผิดชอบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– อายุ 23-35 ปี
– วุฒิการศีกษาปริญญาตรีขึ้นไป ด้านการตลาด หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ด้าน Marketing บ้านจัดสรรไม่น้อยกว่า 2 ปี ขึ้นไป
– มีความคิดสร้างสรรค์ กล้านำเสนอความแตกต่าง มีมนุษยสัมพันธ์ดี
– คนพื้นที่ชลบุรีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน   จ.ชลบุรี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  หลายอัตรา

รายละเอียดงาน
ควบคุมงานก่อสร้างแนวราบ

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศชาย อายุ 25-35 ปี
– จบการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง
– มีประสบการณ์ 1-5 ปีทางด้านบริหารและควบคุมงานโครงการบ้านแนวราบ
– ถ้าเป็นคนในพื้นที่ผ่านงานด้านระบบก่อสร้าง PC/TF จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความอดทนและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี / Proactive Self Motivate
– พร้อมเริ่มงานทันที จะเป็นพิจารณาเป็นพิเศษ
– ขับรถยนต์ได้ – มีใบขับขี่
– ถ้ามีประสบการณ์งานด้านระบบก่อสร้าง PC/TF พิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน   จ.นนทบุรี
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– แนะนำโครงการ,ต้อนรับลูกค้า
– ให้คำแนะนำและยื่นเรื่องสินเชื่อการโอนสิทธิ์ให้ลูกค้า
– ดูแลโครงการให้สะอาดเรียบร้อย
– บริหารทีมขาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
– เพศหญิง/ชาย
– อายุ 33 – 35 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
– ประสบการณ์ด้้านการบริหารงายขายอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 3ปีขึ้นไป
– ภาษาอังกฤษ พอใช้
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล
– หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– เคยบริหารทีมขาย

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน   อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
เงินเดือน  ตามตกลง
อัตรา  1 อัตรา

รายละเอียดงาน
– บริหารงานทีมขายให้เป็นไปตามแผนงานบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ไม่จำกัดเพศ อายุ 32-37 ปี
– จบการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ 3- 5 ปี ทางด้านการขายอสังหาริมทรัพย์
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
– คนพื้นที่พิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน   เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
เงินเดือน  ไม่ระบุ
อัตรา  2 อัตรา

รายละเอียดงาน
– ดำเนินการขาย และปิดการขายให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
– แก้ปัญหาต่าง ๆ ในการขาย และปิดการขายในกรณีที่ลูกค้ามีข้อต่อรองทั้งที่อยู่ในอำนาจและขออนุมัติดำเนินการ จากผู้บังคับบัญชา
– จัดทำรายการงานต่าง ๆ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– ประเมินผลสื่อ,ลูกค้าที่เข้าชมโครงการ,แผนงานด้านการตลาด,และการขาย
– .ติดตาม และบริหารงานโอนบ้านให้เป็นไปตามเป้าหมาย และการขาย
– ดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,โทรศัพท์,สวน และบริการต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานด้านต่าง ๆ เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ตามที่เห็นสมควร

คุณสมบัติผู้สมัคร
– ไม่จำกัดเพศ อายุ 25-33ปี
– จบปริญญาตรีทุกสาขา
– มีประสบการณ์ 1-3 ปีขึ้นไปทางด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์
– ขับรถยนต์ได้พร้อมมีใบขับขี่
– คนพื้นที่พิจารณาเป็นพิเศษ
– บุคลิกภาพดี คล่องตัว มีทักษะในการเจรจา มีใจบริการ รักงานขาย

กรอกใบสมัครงาน

สวัสดิการ

• อุปสมบท
• มงคลสมรส
• คลอดบุตร
• เจ็บป่วยเข้า ร.พ.
• ที่อยู่อาศัยประสบภัย
• บิดา มารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต
• พนักงานถึงแก่กรรม
• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
• เงินส่วนลดพนักงานซื้อบ้านของบริษัท
• ชุดพนักงาน

• ประกันสุขภาพ ประกันกลุ่ม
• รางวัลอายุการทํางาน
• เงินกู้สวัสดิการธนาคาร อาคารสงเคราะห์ แบบไม่มีเงินฝาก
• งานสังสรรค์ปี ใหม่ประจําปี และงานกีฬาสี
• โบนัสและปรับเงินเดือนประจําปี
• Commission & Incentive
• รถประจําตําแหน่ง
• โทรศัพท์มือถือ Notebook Ipad

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : hr@lalinproperty.com

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

อาคาร ลลิล เลขที่ 222/2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. :  02-732-1041-5
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ : 8:30 น. ถึง 17:30 น.

คุณสมบัติ:

– เพศหญิงอายุ 35 ขึ้นไป
– การศึกษา ป.โท MBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– รับผิดชอบงานบริหารทีมการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
– มีประสบการณ์บริหารงานขายด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
– สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันสูงได้ดี 

ลักษณะงาน:

– บริหารโครงการ ให้สามารถขายได้ตามเป้าหมาย
– เช็คสอบดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,สวน และ SOS ,ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมเสมอเพื่อสนับสนุน งานขายและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ
– ควบคุมงานด้านแผนกลยุทธ์การตลาดโครงการ เพื่อสนับสนุนงานขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย
-วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ตามแผนงานเป็นระยะ ๆ และปรับให้สอดคล้องกับภาวการณ์และคู่แข่งขันได้ทันเวลา
– ศึกษาและนำเสนอโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เพื่อให้งานในโซนที่รับผิดชอบขยายตัวและเป็นไปตาม Growth Strategy และรักษา Market Share ในพื้นที่

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

• เพศชาย / อายุ 24 – 35 ปี
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
• มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
• หากสามารถย้ายที่พักหลังจบโครงการได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดระยองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
 • ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน: 

มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 1-5 ปีขึ้นไป  และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Formจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive 
• หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

วิศวกรโรงงาน สายงานก่อสร้าง(วิศวกร) ( 1 อัตรา)

คุณสมบัติ:

-เพศชาย อายุ25ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีประสบการณ์ควบคุมการผลิตPrecast แบบโรงงาน ระบบเปิด
– มีใบ กว.
– สามารถขับรถยนต์ได้

ปฎิบัติงานที่โรงงาน (ชลบุรี)

ลักษณะงาน:

• ควบคุมดูแลการผลิต Precast
• วางแผนการผลิต สั่งวัสดุให้สอดคล้องกับแผนการติดตั้ง 
• พัฒนาวิธีการผลิตให้เกิด Capacity เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิตให้เหมาะสม

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

วิศวกรสำรวจอาวุโส สายงานก่อสร้าง(วิศวกร) ( 2 อัตรา)

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
• บุคลิกภาพดี เป็นผู้นำ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ , สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
• มีประสบการณ์ด้านการสำรวจในสายงานธุรกิจอสังริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

• เตรียมข้อมูลด้านงานสำรวจ 
• ตรวจสอบและวัดทำรายงานรังวัดระดับดิน

ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

– เพศชาย / หญิง อายุ 35-40 ปี
– การศึกษา ป.โท MBA หรือที่เกี่ยวข้อง
– รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร,E-Marketing และ CRM.
– มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5-10 ปี
– สามารถ Create งานได้โดยอิสระ Proactive และ Self-motivate

ลักษณะงาน:

– จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด / งบประมาณการตลาด / แผนปฏิบัติการ / แผน ส่งเสริมการขาย
– ดูแลงาน E-marketing เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอด visit และ sale
– ดูแลประเมินสำนักงานขาย SOS มีสภาพแวดล้อมโครงการและทีมงานขายให้อยู่ในสภาพดีพร้อม เพื่อการขายและภาพพจน์บริษัท
– วิเคราะห์ รวบรวม และประเมินผล พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลทางกาลตลาดแก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

• เพศชาย อายุ 29 –35ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาMBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• หากจบปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ หรือการติดตามตัวชี้วัด
• มีทักษะในการประสานงาน การติดตามงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปประเด็น
• มีใบขับขี่ สามารถเดินทางไปกลับ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการในกทม.และต่างจังหวัดได้
• หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน:

• จัดการประชุมวางแผนกลยุทธ์องค์กร ระดับผู้บริหาร และการสัมมนาระดับผู้บริหาร พร้อมจัดทำรายงายสรุป
• สนับสนุนออกแบบworkshopและTemplate สำหรับการประชุมและการสัมมนาวางแผนกลยุทธ์องค์กร
• สื่อสารแผนกลยุทธ์องค์กร ผ่านช่องทางต่างๆในองค์กร อาทิ วารสาร การจัดประขุมรับนโยบาย
• ประสานงานและติดตาม ผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละสายงาน
• สนับสนุนโครงการพิเศษต่างๆ เช่นการตรวจเยี่ยมโครงการ การส่งเสริมวัฒนธรรมและKM ในองค์กรเป็นต้น

ประจำสำนักงานใหญ่
ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์
สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

-เพศชาย อายุ 38 – 48 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน:

-มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Formจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-วางแผนงานโครงการก่อสร้างทั้งหมดในความรับผิดชอบรวมทั้งบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของโครงการ
-ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฏระเบียบที่ทางราชการกำหนด
-บริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

• เพศชาย/หญิง
• อายุ 27-35ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 1-3 ปีขึ้นไป
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

ลักษณะงาน:

• ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
• ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย 
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

ประจำโครงการโซนพระราม 2-เอกชัย
สัมภาษณ์ทราบผลทันที

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

ร่วมงานกับลลิล