CALL CENTER 1778

รู้จักกับ ลลิล

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เป็นองค์กรที่พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่มีคุณภาพมาตรฐาน บนทำเลที่โดดเด่น และรูปลักษณ์ที่ทันสมัย บริการที่ประทับใจ ในราคาที่คุ้มค่า ด้วยการจัดการแบบมืออาชีพ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งมอบ คุณภาพ ความเป็นอยู่ สังคมที่ดี โดยมุ่งเน้นลูกค้าเป็นสำคัญ ตลอดจนคำนึงถึงสังคม พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน

เติบโตไปด้วยกัน

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย ที่เติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานของการพัฒนารูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสมรรถนะการแข่งขัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับ คุณภาพ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสังคมที่ดี รวมถึงให้ความสำคัญต่อ สังคม พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น 

สวัสดิการ

• อุปสมบท
• มงคลสมรส
• คลอดบุตร
• เจ็บป่วยเข้า ร.พ.
• ที่อยู่อาศัยประสบภัย
• บิดา มารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต
• พนักงานถึงแก่กรรม
• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
• เงินส่วนลดพนักงานซื้อบ้านของบริษัท
• ชุดพนักงาน

• ประกันสุภาพ ประกันกลุ่ม
• รางวัลอายุการทํางาน
• เงินกู้สวัสดิการธนาคาร อาคารสงเคราะห์ แบบไม่มีเงินฝาก
• งานสังสรรค์ปี ใหม่ประจําปี และงานกีฬาสี
• โบนัสและปรับเงินเดือนประจําปี
• Commission & Incentive
• รถประจําตําแหน่ง
• โทรศัพท์มือถือ Notebook Ipad

ตำแหน่งงาน

ติดต่อ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

Email : hr@lalinproperty.com

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

อาคาร ลลิล เลขที่ 222/2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. :  02-732-1041-5
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ : 8:30 น. ถึง 17:30 น.

คุณสมบัติ:

– เพศหญิงอายุ 35 ขึ้นไป
– การศึกษา ป.โท MBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– รับผิดชอบงานบริหารทีมการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
– มีประสบการณ์บริหารงานขายด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
– สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันสูงได้ดี 

ลักษณะงาน:

– บริหารโครงการ ให้สามารถขายได้ตามเป้าหมาย
– เช็คสอบดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,สวน และ SOS ,ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมเสมอเพื่อสนับสนุน งานขายและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ
– ควบคุมงานด้านแผนกลยุทธ์การตลาดโครงการ เพื่อสนับสนุนงานขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย
-วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ตามแผนงานเป็นระยะ ๆ และปรับให้สอดคล้องกับภาวการณ์และคู่แข่งขันได้ทันเวลา
– ศึกษาและนำเสนอโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เพื่อให้งานในโซนที่รับผิดชอบขยายตัวและเป็นไปตาม Growth Strategy และรักษา Market Share ในพื้นที่

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

• เพศชาย / อายุ 24 – 35 ปี
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
• มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
• หากสามารถย้ายที่พักหลังจบโครงการได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดระยองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน:

  • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
  • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
  • ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน: 

มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 1-5 ปีขึ้นไป  และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Formจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive 
• หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ

  • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
  • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

วิศวกรโรงงาน สายงานก่อสร้าง(วิศวกร) ( 1 อัตรา)

คุณสมบัติ:

-เพศชาย อายุ25ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีประสบการณ์ควบคุมการผลิตPrecast แบบโรงงาน ระบบเปิด
– มีใบ กว.
– สามารถขับรถยนต์ได้

ปฎิบัติงานที่โรงงาน (ชลบุรี)

ลักษณะงาน:

• ควบคุมดูแลการผลิต Precast
• วางแผนการผลิต สั่งวัสดุให้สอดคล้องกับแผนการติดตั้ง 
• พัฒนาวิธีการผลิตให้เกิด Capacity เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิตให้เหมาะสม

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

วิศวกรสำรวจอาวุโส สายงานก่อสร้าง(วิศวกร) ( 2 อัตรา)

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
• บุคลิกภาพดี เป็นผู้นำ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ , สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
• มีประสบการณ์ด้านการสำรวจในสายงานธุรกิจอสังริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

• เตรียมข้อมูลด้านงานสำรวจ 
• ตรวจสอบและวัดทำรายงานรังวัดระดับดิน

ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

– เพศชาย / หญิง อายุ 35-40 ปี
– การศึกษา ป.โท MBA หรือที่เกี่ยวข้อง
– รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร,E-Marketing และ CRM.
– มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5-10 ปี
– สามารถ Create งานได้โดยอิสระ Proactive และ Self-motivate

ลักษณะงาน:

– จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด / งบประมาณการตลาด / แผนปฏิบัติการ / แผน ส่งเสริมการขาย
– ดูแลงาน E-marketing เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอด visit และ sale
– ดูแลประเมินสำนักงานขาย SOS มีสภาพแวดล้อมโครงการและทีมงานขายให้อยู่ในสภาพดีพร้อม เพื่อการขายและภาพพจน์บริษัท
– วิเคราะห์ รวบรวม และประเมินผล พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลทางกาลตลาดแก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

• เพศชาย อายุ 29 –35ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาMBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• หากจบปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ หรือการติดตามตัวชี้วัด
• มีทักษะในการประสานงาน การติดตามงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปประเด็น
• มีใบขับขี่ สามารถเดินทางไปกลับ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการในกทม.และต่างจังหวัดได้
• หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน:

• จัดการประชุมวางแผนกลยุทธ์องค์กร ระดับผู้บริหาร และการสัมมนาระดับผู้บริหาร พร้อมจัดทำรายงายสรุป
• สนับสนุนออกแบบworkshopและTemplate สำหรับการประชุมและการสัมมนาวางแผนกลยุทธ์องค์กร
• สื่อสารแผนกลยุทธ์องค์กร ผ่านช่องทางต่างๆในองค์กร อาทิ วารสาร การจัดประขุมรับนโยบาย
• ประสานงานและติดตาม ผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละสายงาน
• สนับสนุนโครงการพิเศษต่างๆ เช่นการตรวจเยี่ยมโครงการ การส่งเสริมวัฒนธรรมและKM ในองค์กรเป็นต้น

ประจำสำนักงานใหญ่
ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์
สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

-เพศชาย อายุ 38 – 48 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน:

-มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Formจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-วางแผนงานโครงการก่อสร้างทั้งหมดในความรับผิดชอบรวมทั้งบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของโครงการ
-ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฏระเบียบที่ทางราชการกำหนด
-บริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

• เพศชาย/หญิง
• อายุ 27-35ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 1-3 ปีขึ้นไป
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

ลักษณะงาน:

• ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
• ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย 
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

ประจำโครงการโซนพระราม 2-เอกชัย
สัมภาษณ์ทราบผลทันที

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

ร่วมงานกับลลิล