TH / EN

คณะผู้บริหาร บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด มหาชน

คณะผู้บริหาร (ตามบทนิยามแห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
นายไชยยันต์ ชาครกุลประธานกรรมการบริหาร
นายชูรัชฏ์ ชาครกุลกรรมการผู้จัดการ
นายณัฐ สง่าสงเคราะห์กรรมการ รองกรรมการผู้จัดการ
นายเสรี สินธุอัสว์กรรมการ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท
นายวันชัย อรัญวุฒิกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นายกิตติชัย ฐิตะพานิชย์ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
นางขนิษฐา ธรรมวิเศษผู้จัดการฝ่ายบัญชี