ร่วมงานกับลลิล

สมัครงานใหม่

ระดับการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน (1)

ประสบการณ์ทำงาน (2)

ประสบการณ์ทำงาน (3)

ข้อมูลอื่นๆ

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าให้ข้อมูลไว้ข้างต้นทั้งหมดนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากบริษัทฯ ตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลใดไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางบริษัทฯ สามารถไม่พิจารณาประวัติของข้าพเจ้าได้
- ข้าพเจ้ายินดีให้สิทธิบริษัทฯ ในการตรวจสอบข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้อ้างอิงไว้ในเอกสารใบสมัครนี้และข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
- สำหรับวัตถุประสงค์ในการสมัครงานหรือจ้างงานอันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยหรือกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : การกรอกข้อมูลที่ครบถ้วน มีผลต่อการพิจารณาใบสมัคร

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่ออ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว