ข้อมูลทางการเงิน


รายการ255925582557
สินทรัพย์ (ล้านบาท) / Assets (Million Baht)
สินค้าคงเหลือ (Inventories)
สินทรัพย์รวม (Total Assets)
7,886.40
9,184.83
6,865.31
8,021.32
6,122.34
7,348.26
หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)
หนี้สินหมุนเวียน (Current Liabilities)
หนี้สินไม่หมุนเวียน (Non-Current Liabilities)
หนี้สินรวม (Total Liabilities)
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (Paid up Share Capital)
ส่วนของผู้ถือหุ้น (Shareholders’ Equity)
2,305.42
1,911.07
4,216.49
825.00
4,968.34
1,592.57
1,746.16
3,338,74
825.00
4,682.58
1,589.66
1,245.31
2,834.97
825.00
4,513.29
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท) Operation’s Result
รายได้จากการขาย (Sales)
รายได้รวม (Total Revenue)
กำไรขั้นต้น (Gross Profit)
กำไรสุทธิ (Net Profit)
2,707.07
2,722.12
1,061.37
500.26
2,084.18
2,094.43
816.13
354.92
2,365.60
2,383.80
912.03
433.87
เทียบเป็นอัตราต่อหุ้น (บาท) Per Share Figure (Baht) 
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (Net Profit (Loss)) 
มูลค่าตามบัญชี (Book Value)
มูลค่าที่ตราไว้ (Par Value)
0.61
6.02
1.00
0.43
5.68
1.00
0.53
5.47
1.00
อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงิน (Liquidity Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio)
อัตราส่วนสภาพคล่องหมุนเวียนเร็ว (Quick Ratio)
3.48
0.06
4.38
0.24
3.90
0.16
อัตราส่วนแสดงความสามารถในการทำกำไร (Profitability Ratio)
อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin)
อัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operation Profit Margin)
อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin)
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (Return on Equities)
39.21%
23.43%
18.38%
10.37%
39.16%
22.11%
16.96%
7.72%
38.55%
24.18%
18.18%
9.85%
อัตราส่วนประสิทธิภาพในการดำเนินงาน (Efficiency Ratio)
อัตราผลตอบแทนจากทรัพย์สินทั้งหมด (Return on Asset)
5.82%4.62%6.09%
อัตราส่วนนโยบายทางการเงิน (Financial Policy Ratio)
อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Debt to Equity Ratio)
อัตราส่วนความสามารถชำระดอกเบี้ย (Interest Coverage Ratio)
0.85
0.63
0.71
0.46
0.63
0.43
จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านหุ้น) Number of Outstanding Shares (Million Shares)825.00825.00825.00