Investment Exclusive Party

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Investment Exclusive Party @ ลิปป์ รามคำแหง 43/1

เปิดให้นักลงทุนเข้าเยี่ยมชมโครงการ

เมี่อวันที่ 27 กันยายน 2558