Kiddy Day

ภาพบรรยากาศกิจกรรม Kiddy Day @ ไลโอ นอฟ วงแหวนฯ – ปิ่นเกล้า

กิจกรรมวาดภาพระบายสีลงบนกระเป๋าผ้าตามจินตนาการ และร่วมเล่นเกมชิงรางวัล

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559