เริ่มคลาย Lock down กันแล้ว!! ลืมหรือยัง?

เริ่มคลาย Lock down กันแล้ว!! ลืมหรือยัง?

วันนี้ ลลิล จะขอย้ำ 5 วิธี ปลอดภัย ห่างไกล COVID-19
เมื่อต้องออกไปใช้ชีวิตนอกบ้านมาฝากกัน
1. ออกจากบ้าน เมื่อจำเป็น เลือกสถานที่ หลีกเลี่ยงความแออัด
2. รักษาระยะห่าง 1-2 เมตร
3. ปฏิบัติตามกฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวนั้นอย่างเคร่งครัด
4. สวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาเมื่อออกจากที่พัก หรือขณะอยู่ร่วมกับผู้อื่น
5. หมั่นล้างมือให้สะอาดด้วยเจลแอลกอฮอล์ 70% ขึ้นไป