คู่มือที่พักอาศัย เพื่อลูกบ้านลลิล

คู่มือฉบับนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้ เพื่อให้ลูกบ้านทุกท่านอยู่ร่วมกันในโครงการฯอย่างมีความสุข
โดยเนื้อหาจะอธิบายถึงกฎระเบียบ และข้อปฏิบัติต่างๆ เพื่อให้ทุกท่านใช้เป็นกรอบเบื้องต้น
ในการเข้าอยู่อาศัยในโครงการฯ