ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งปีที่อัตราหุ้นละ 0.63 บาท

          นายทวีศักดิ์ วัชรรัคคาวงศ์ ประธานกรรมการ (จากซ้ายไปขวา ลำดับที่ 2) นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร (จากซ้ายไปขวา ลำดับที่ 3) นายสุวรรณ แทนสถิตย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ (จากซ้ายไปขวา ลำดับที่ 1) พร้อมคณะกรรมการ และคณะผู้บริหาร บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ LALIN เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท  เป็นสำหรับงวด 6 เดือนแรกที่อัตราหุ้นละ 0.295 บาท และงวด 6 เดือนหลังที่อัตราหุ้นละ 0.335 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 พฤษภาคม ศกนี้   โดยจัดการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด Covid-19 และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน ที่ผ่านมา ณ อาคารลลิล สำนักงานใหญ่ บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

สอบถามและชมข้อมูล ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เพิ่มเติมได้ที่

Call Center 1778 หรือ www.lalinproperty.com