“ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” รับ 2 รางวัลใหญ่ การันตีคุณภาพระดับประเทศจาก SET Awards 2018

ลลิล พร็อพเพอร์ตี้” รับ 2 รางวัลใหญ่ การันตีคุณภาพระดับประเทศจาก SET Awards 2018

      บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน(LALIN)  ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ภายใต้    แนวคิด บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี” โดย นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร เข้ารับรางวัลจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards) และรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Best CEO Awards) จาก ดร. ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในงาน SET Awards 2018 การันตีคุณภาพการบริหารงานยอดเยี่ยมระดับประเทศ ถึง รางวัลซ้อนในปีนี้ พร้อมตั้งเป้าเดินหน้าสู่องค์กรต้นแบบที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

      ณ หอประชุมสุกรีย์ แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ได้จัดงาน SET Awards 2018 ขึ้น เพื่อเป็นการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณและเชิดชูบริษัทจดทะเบียน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้บริหารสูงสุดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดทุนที่มีความยอดเยี่ยม และโดดเด่นในด้านต่างๆ  อันสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพ และความสามารถในการดำเนินงานในการก้าวสู่องค์กรต้นแบบของตลาดทุน

      นายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวถึงการรับรางวัลใหญ่ 2 รางวัลซ้อนในครั้งนี้ว่า  “รู้สึกเป็นเกียรติ และภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รับรางวัลผู้บริหารสูงสุดดีเด่น (Best CEO Awards) และรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม (Best Company Performance Awards)  ซึ่งเป็น 2 รางวัลใหญ่ระดับประเทศที่สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นใจตั้งใจของ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ตลอดระยะเวลา 30 ปี ที่ผ่านมา ที่เรามุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจที่มีมาตรฐานเพื่อพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน พร้อมขับเคลื่อนองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีจริยธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีเป้าหมายในการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ มั่นคง และยั่งยืน เพื่อให้นักลงทุนได้รับ  ผลตอบแทนที่ยั่งยืนจากผลประกอบการที่ดีของบริษัทฯ ควบคู่กับการดูแลชุมชนและสังคม ในฐานะผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพมาตรฐานบนทำเลที่โดดเด่น มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัย และให้บริการที่ประทับใจในราคาที่คุ้มค่า ด้วยระบบการบริหารจัดการแบบมืออาชีพภายใต้หลักธรรมาภิบาล เพื่อส่งมอบคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ในสังคมคุณภาพแก่ลูกค้าที่เข้าร่วมเป็นครอบครัวลลิล” 

      ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ได้วาง Roadmap ขยายธุรกิจ โดยเริ่มต้นจากพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ่งประสบความสำเร็จอย่างต่อเนื่องจากตลาดเรียลดีมานด์ของผู้อยู่อาศัยจริง จนสามารถขยายตลาดอย่างก้าวกระโดดครอบคลุมพื้นที่ศักยภาพทั่วกรุงเทพฯ และปริมณฑล และขยายตลาดเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจระเบียงตะวันออก (EEC)  ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีมาก 

      อีกทั้งในปี 2560 ที่ผ่านมา ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ได้เริ่มมุ่งเน้นกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านองค์กรเข้าสู่ Lalin Smart Organization (LALIN 4.0) โดยการประกาศนโยบาย Year of Competitiveness and Innovation for LALIN 4.0 เพื่อสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันผ่านนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีการผลิต การตลาด การขาย และการบริหารจัดการข้อมูลพฤติกรรมลูกค้าด้วย Big Data ตลอดจนพัฒนาสมรรถนะบุคลากรภายในอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความได้เปรียบเชิงการแข่งขันในตลาด จนกลายเป็นบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนตลอดระยะเวลา 30 ปีที่ผ่านมา จนได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมในปีนี้ ภายใต้วิสัยทัศน์และมุมมองทางธุรกิจที่แตกต่างอย่างมั่นคง (Sustainable Growth) ของผู้บริหาร ที่มองขาดในตลาดเรียลดีมานด์ของผู้อยู่อาศัยจริง จึงไม่ได้รับผลกระทบใดๆ จากตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่มีการเก็งกำไรอย่างสูงจนเกิดภาวะล้นตลาด และการหยุดชะงักของตลาดในครั้งนี้ ส่งผลกระทบวงกว้างทำให้หลายบริษัทฯ ในตลาดหลักทรัพย์เริ่มได้รับผลกระทบด้านผลประกอบการแล้ว แต่ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ยังคงมีผลประกอบการที่เติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปีและมีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

     นายไชยยันต์ กล่าวเสริมว่า “รางวัลที่ได้รับจะเป็นพลังใจสำคัญสำหรับ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ในการตั้งเป้าเดินหน้าก้าวสู่องค์กรต้นแบบที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ เพื่อพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต  เสริมศักยภาพการดำเนินงานที่โดดเด่นในด้านต่างๆ ขององค์กรในตลาดทุน และพัฒนาตลาดทุนไทยให้เป็นประโยชน์แก่ทุกภาคส่วน พร้อมทั้งเป็นองค์กรในตลาดทุนด้านอสังหาริมทรัพย์ที่เติบโตอย่างแข็งแกร่ง มั่นคง ยั่งยืน และเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อน และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไป”