ร่วมงานกับลลิล

มาเป็น "ครอบครัวลลิล" และเติบโตไปด้วยกัน

เรามีความมุ่งมั่นและเดินหน้าสู่การเป็น "National Property Company"

ผู้นำในตลาดที่อยู่อาศัยที่มีการพัฒนาโครงการที่ครอบคลุมทั่วประเทศ

มุ่งมั่นสู่การเป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ด้านที่อยู่อาศัย ที่เติบโตอย่างยั่งยืนบนรากฐานของการพัฒนารูปแบบธุรกิจ เทคโนโลยี นวัตกรรม และสมรรถนะการแข่งขัน อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับ คุณภาพ วิถีชีวิต ความเป็นอยู่ และสังคมที่ดี รวมถึงให้ความสำคัญต่อ สังคม พนักงาน คู่ค้า และผู้ถือหุ้น 

สวัสดิการของเรา

สวัสดิการดีๆ ที่ใส่ใจดูเเลเราชาวลลิล

• อุปสมบท
• มงคลสมรส
• คลอดบุตร
• ที่อยู่อาศัยประสบภัย
• บิดา มารดา บุตร คู่สมรส เสียชีวิต
• พนักงานถึงแก่กรรม
• กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
• รางวัลอายุการทํางาน
• โบนัสและปรับเงินเดือนประจําปี
• Commission & Incentive

• ประกันสุขภาพ รักษาโรงพยาบาลเอกชน
• เยี่ยมไข้

• ส่วนลดพนักงานซื้อบ้านของบริษัท
• เงินกู้สวัสดิการธนาคาร อาคารสงเคราะห์ แบบไม่มีเงินฝาก

• ชุดพนักงาน
• รถประจําตําแหน่ง
• โทรศัพท์มือถือ Notebook Ipad
• งานสังสรรค์ปี ใหม่ประจําปี และงานกีฬาสี

ตำแหน่งงาน

สายงานขาย

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 37- 45 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอสังหา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ การขายและการตลาด อย่างน้อย 5-7 ปีขึ้นไป
 • บริหารทีมขายตามเป้าหมาย
 • รับผิดชอบเป้าขาย
 • แนะนำโครงการ ต้อนรับลูกค้า
 • ให้คำแนะนำยืนเรื่องสินเชื่อการโอนสิทธิ์ให้ลูกค้า

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง

อัตรา:  1 คน

สถานที่ปฎิบัติงาน: โซนรังสิต ปทุมธานี

สวัสดิการ :  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ (AIA), ประกันสังคม , สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน, ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ, โบนัสประจำปี

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 33- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอสังหา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ การขายและการตลาด อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารทีมขายตามเป้าหมาย
 • รับผิดชอบเป้าขาย
 • แนะนำโครงการ ต้อนรับลูกค้า
 • ให้คำแนะนำยืนเรื่องสินเชื่อการโอนสิทธิ์ให้ลูกค้า

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง

อัตรา:  1 คน

สถานที่ปฎิบัติงาน: โซนรังสิต ปทุมธานี

สวัสดิการ :  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ (AIA), ประกันสังคม , สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน, ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ, โบนัสประจำปี

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 33- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอสังหา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

 • มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ การขายและการตลาด อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป
 • บริหารทีมขายตามเป้าหมาย
 • รับผิดชอบเป้าขาย
 • แนะนำโครงการ ต้อนรับลูกค้า
 • ให้คำแนะนำยืนเรื่องสินเชื่อการโอนสิทธิ์ให้ลูกค้า

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง

อัตรา:  1 คน

สถานที่ปฎิบัติงาน: โซนเพชรเกษม

สวัสดิการ :  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ (AIA), ประกันสังคม , สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน, ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ, โบนัสประจำปี

กรอกใบสมัครงาน

สายงานวิศวกร

คุณสมบัติ:

– เพศชาย อายุ 38 – 48 ปี
– วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
-มี ใบ กว.

ลักษณะงาน
-มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 7-10 ปีขึ้นไป  และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Form จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-วางแผนงานโครงการก่อสร้างทั้งหมดในความรับผิดชอบรวมทั้งบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของโครงการ
-ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฏระเบียบที่ทางราชการกำหนด
-บริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

กรอกใบสมัครงาน

เพศ ชาย

อายุ  38-45 ปี

คุณสมบัติ:

 • วุฒิ ปริญญาตรี – ป.โท สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 7 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

งานด้านบริหารงานก่อสร้าง

– วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญาแผนงานขาย ตลาด และแผนงานโอน

   ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ โดยให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนลูกค้าโอน 1 เดือน และเป็นไปตามระบบ KPI

–  ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามข้อตกลง

–  แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ผู้รับเหมาที่ทำงานผิดไปจากแผนงานและหากลยุทธ์ปรับปรุงให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย

–  จัดแผนงานในการจัดสรรก่อสร้างในอนาคต เพื่อเกิดความสมดุลและยุติธรรมแก่ผู้รับเหมา

–  วางแผนการก่อสร้างโดยประสานและสอดคล้องกับการโอนของฝ่ายขาย

–  ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า

–  ประมาณราคาต้นทุนงานการก่อสร้างตามแบบใหม่ ๆเป็นครั้งคราว

– ดูแลสภาพแวดล้อมของโครงการตลอดจนความสะอาด เพื่อสนับสนุนงานขาย และภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ

   และตาม Site Role Model ของบริษัทฯ

– จัดหาผู้รับเหมาให้เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะสร้างในหน่วยงาน

กรอกใบสมัครงาน

เพศ ชาย

อายุ  38-45 ปี

คุณสมบัติ:

 • วุฒิ ปริญญาตรี – ป.โท สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 7 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

งานด้านบริหารงานก่อสร้าง

– วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญาแผนงานขาย ตลาด และแผนงานโอน

   ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ โดยให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนลูกค้าโอน 1 เดือน และเป็นไปตามระบบ KPI

–  ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามข้อตกลง

–  แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ผู้รับเหมาที่ทำงานผิดไปจากแผนงานและหากลยุทธ์ปรับปรุงให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย

–  จัดแผนงานในการจัดสรรก่อสร้างในอนาคต เพื่อเกิดความสมดุลและยุติธรรมแก่ผู้รับเหมา

–  วางแผนการก่อสร้างโดยประสานและสอดคล้องกับการโอนของฝ่ายขาย

–  ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า

–  ประมาณราคาต้นทุนงานการก่อสร้างตามแบบใหม่ ๆเป็นครั้งคราว

– ดูแลสภาพแวดล้อมของโครงการตลอดจนความสะอาด เพื่อสนับสนุนงานขาย และภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ

   และตาม Site Role Model ของบริษัทฯ

– จัดหาผู้รับเหมาให้เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะสร้างในหน่วยงาน

กรอกใบสมัครงาน

เพศ ชาย

อายุ  38-45 ปี

คุณสมบัติ:

 • วุฒิ ปริญญาตรี – ป.โท สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 7 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

งานด้านบริหารงานก่อสร้าง

– วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างให้เสร็จเรียบร้อยตรงตามแผนงานในสัญญาแผนงานขาย ตลาด และแผนงานโอน

   ตลอดจนนโยบายของบริษัทฯ โดยให้เสร็จสมบูรณ์ก่อนลูกค้าโอน 1 เดือน และเป็นไปตามระบบ KPI

–  ควบคุมและจัดงานก่อสร้างให้มีคุณภาพตามข้อตกลง

–  แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค ผู้รับเหมาที่ทำงานผิดไปจากแผนงานและหากลยุทธ์ปรับปรุงให้งานเป็นไปตามเป้าหมาย

–  จัดแผนงานในการจัดสรรก่อสร้างในอนาคต เพื่อเกิดความสมดุลและยุติธรรมแก่ผู้รับเหมา

–  วางแผนการก่อสร้างโดยประสานและสอดคล้องกับการโอนของฝ่ายขาย

–  ดูแลงานก่อสร้างหลังการโอนให้เป็นไปตามสัญญาบริการหลังการขาย เพื่อรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อลูกค้า

–  ประมาณราคาต้นทุนงานการก่อสร้างตามแบบใหม่ ๆเป็นครั้งคราว

– ดูแลสภาพแวดล้อมของโครงการตลอดจนความสะอาด เพื่อสนับสนุนงานขาย และภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ

   และตาม Site Role Model ของบริษัทฯ

– จัดหาผู้รับเหมาให้เพียงพอกับปริมาณงานก่อสร้างที่จะสร้างในหน่วยงาน

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี ใบ กว.

รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี ใบ กว.

รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ:

 • เพศชาย / อายุ 25 – 35 ปี
 • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
 • มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
 • หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มี ใบ กว.

รายละเอียดงาน:

 • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
 • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
 • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

สายงานการตลาด

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 33- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอสังหา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

                – รับผิดชอบวางกลยุทธ์การตลาด / Branding/ CRM / Digitel Marketing

               – จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย

               – กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท

               – สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

               – งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย             

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง

อัตรา:  1 คน

สถานที่ปฎิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

สวัสดิการ :  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ (AIA), ประกันสังคม , สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน, ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ, โบนัสประจำปี

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 33- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอสังหา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

                – ดูแลส่วนงาน กลยุทธการตลาด/Branding/CRM/Digital Marketing

                – จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย

                – กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท

                – สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

                – ดูแลงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

                – เคยวางแผนการเปิดโครงการใหม่(แนบราบ)          

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง

อัตรา:  1 คน

สถานที่ปฎิบัติงาน: สำนักงานใหญ่

สวัสดิการ :  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ (AIA), ประกันสังคม , สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน, ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ, โบนัสประจำปี

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย / หญิง อายุ 33- 40 ปี
 • วุฒิการศึกษาตั้งแต่ ปริญญาตรีและปริญญาโททุกสาขา
 • มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน
 • สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาติขับขี่
 • ประสบการณ์ด้านงานขายอสังหา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

                – ทำการตลาดอสังหาริมทรัพย์บ้านจัดสรรแนวราบ อาทิ สื่อ ป้าย ทั้งช่องทาง Online-Offline

               – วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า

               – เข้า Visit โครงการคู่แข่ง

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง

อัตรา:  1 คน

สถานที่ปฎิบัติงาน: สำนักงานใหญ่, ชลบุรี , ระยอง , โคราช

สวัสดิการ :  กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, ประกันสุขภาพ (AIA), ประกันสังคม , สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน, ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ, โบนัสประจำปี

กรอกใบสมัครงาน

ทรัพยากรบุคคลและธุรการ

( 1 อัตรา )
คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุ  38- 45 ปี 
– วุฒิปริญญาโท สาขา รัฐศาสตร์, บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน
– มีประสบการณ์ด้านการบริหารและพัฒนาบุคคล (HRM, HRD) 6 – 10 ปีขึ้น
– มีความรู้ด้าน KPI และ BSC
-วางแผนการสรรหาและว่าจ้างบุคลากรให้เพียงพอต่อความต้องการ

-วางแผนการฝึกอบรมพัฒนา , วางแผนงานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ

-มีความรู้ทางกฎหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ , ดูแลงานธุรการสำนักงานทั่วไป , งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– ขับรถยนต์ได้และมีประสบการณ์ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

กรอกใบสมัครงาน

คุณสมบัติ

– เพศ ชาย/หญิง
– อายุ 35-43 ปีขึ้นไป
-สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์ จิตวิทยาอุตสาหกรรม การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– งานสรรหาและ HRM

– มีประสบการณ์ทางด้านสรรหา และ HRM อย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป

– สามารถทำงานในสภาวะกดดันได้

– สามารถติดต่อ หรือสรรหานอกสถานที่ได้

– ผ่านงานอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ขับรถยนต์ได้ + มีใบขับขี่

กรอกใบสมัครงาน

บัญชีและการเงิน

สรรหาที่ดินและประสานงานราชการ

มาเป็น DNA เดียวกันกับเรา "LALIN DNA"

INSPIRATION

สร้างแรงบ้านดาลใจในการทำงาน

PROACTIVE

ทำงานเชิงรุก

NEVER GIVE UP

ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค์

TEAMWORK

ทำงานเป็นทีม

WORK LIFE BANLANCE

สร้างสมดุลให้กับชีวิตการทำงาน

LALIN academy

ศูนย์ฝึกอบรมที่จะพาคุณไปพบกับโลกเสมือนจริงในชีวิตการทำงาน
โดยมีวิทยากรมืออาชีพมาเทรนนิ่ง ต่อยอดไอเดียให้มีแพชชั่นในการทำงานแบบไม่รู้จบ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

ภาพโครงการ

ร่วมงานกับลลิล

สมัครงานใหม่

ระดับการศึกษา

ประสบการณ์ทำงาน (1)

ประสบการณ์ทำงาน (2)

ประสบการณ์ทำงาน (3)

ข้อมูลอื่นๆ

- ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าให้ข้อมูลไว้ข้างต้นทั้งหมดนี้ เป็นความจริงทุกประการ หากบริษัทฯ ตรวจพบภายหลังว่าข้อมูลใดไม่ตรงกับความเป็นจริง ทางบริษัทฯ สามารถไม่พิจารณาประวัติของข้าพเจ้าได้
- ข้าพเจ้ายินดีให้สิทธิบริษัทฯ ในการตรวจสอบข้อมูลที่ข้าพเจ้าได้อ้างอิงไว้ในเอกสารใบสมัครนี้และข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
- สำหรับวัตถุประสงค์ในการสมัครงานหรือจ้างงานอันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยหรือกฎหมาย/ระเบียบข้อบังคับอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ : การกรอกข้อมูลที่ครบถ้วน มีผลต่อการพิจารณาใบสมัคร

บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลของท่าน เพื่อการติดต่อแจ้งข้อมูลข่าวสารของบริษัทฯ
และนำเสนอโครงการที่น่าสนใจ คลิกที่นี่เพื่ออ่านนโยบายความเป็นส่วนตัว