CALL CENTER 1778

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

อาคาร ลลิล เลขที่ 222/2 ถนนศรีนครินทร์
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240
โทร. :  02-732-1041-5
เวลาทำการ : วันจันทร์ – วันศุกร์ : 8:30 น. ถึง 17:30 น.

คุณสมบัติ:

– เพศหญิงอายุ 35 ขึ้นไป
– การศึกษา ป.โท MBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– รับผิดชอบงานบริหารทีมการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
– มีประสบการณ์บริหารงานขายด้านอสังหาริมทรัพย์อย่างน้อย 5 ปี
– สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันสูงได้ดี 

ลักษณะงาน:

– บริหารโครงการ ให้สามารถขายได้ตามเป้าหมาย
– เช็คสอบดูแลสำนักงานขาย,บ้านตัวอย่าง,สวน และ SOS ,ฯลฯ ให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย พร้อมเสมอเพื่อสนับสนุน งานขายและคงไว้ซึ่งภาพพจน์ที่ดีของบริษัทฯ
– ควบคุมงานด้านแผนกลยุทธ์การตลาดโครงการ เพื่อสนับสนุนงานขายให้บรรลุเป้าหมายตามที่ได้รับมอบหมาย
-วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ตามแผนงานเป็นระยะ ๆ และปรับให้สอดคล้องกับภาวการณ์และคู่แข่งขันได้ทันเวลา
– ศึกษาและนำเสนอโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เพื่อให้งานในโซนที่รับผิดชอบขยายตัวและเป็นไปตาม Growth Strategy และรักษา Market Share ในพื้นที่

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

• เพศชาย / อายุ 24 – 35 ปี
• วุฒิ ปวส.- ปริญญาตรี สาขาก่อสร้าง, โยธา หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการควบคุมการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ 1 ปีขึ้นไป
• มีความขยัน อดทน และกระตือรือร้นในการทำงาน
• หากสามารถย้ายที่พักหลังจบโครงการได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• หากมีภูมิลำเนาอยู่ในเขตจังหวัดระยองจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


รายละเอียดงาน:

  • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
  • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน
  • ถ้ามีประสบการณ์ Pre cast และ Tunnel Form  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และรายละเอียดของงาน: 

มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 1-5 ปีขึ้นไป  และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Formจะพิจารณาเป็นพิเศษ 
 มีความเป็นผู้นำ Proactive และ Self motive 
• หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• มีบุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีปฏิภาณไหวพริบ

  • ควบคุมดูแลงานด้านก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
  • ควบคุมระหว่างการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท
  • ประสานงานกับผู้รับเหมาและตรวจงานเบื้องต้นในการส่งงาน

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

วิศวกรโรงงาน สายงานก่อสร้าง(วิศวกร) ( 1 อัตรา)

คุณสมบัติ:

-เพศชาย อายุ25ปีขึ้นไป
– วุฒิการศึกษา ป.ตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
– มีประสบการณ์ควบคุมการผลิตPrecast แบบโรงงาน ระบบเปิด
– มีใบ กว.
– สามารถขับรถยนต์ได้

ปฎิบัติงานที่โรงงาน (ชลบุรี)

ลักษณะงาน:

• ควบคุมดูแลการผลิต Precast
• วางแผนการผลิต สั่งวัสดุให้สอดคล้องกับแผนการติดตั้ง 
• พัฒนาวิธีการผลิตให้เกิด Capacity เพิ่มขึ้น ลดต้นทุนการผลิตให้เหมาะสม

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

วิศวกรสำรวจอาวุโส สายงานก่อสร้าง(วิศวกร) ( 2 อัตรา)

คุณสมบัติ

• เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
• บุคลิกภาพดี เป็นผู้นำ ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
• วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมสำรวจ , สาขาวิศวกรรมโยธา และต้องมีใบประกอบวิชาชีพ (ก.ว.)
• มีประสบการณ์ด้านการสำรวจในสายงานธุรกิจอสังริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน

• เตรียมข้อมูลด้านงานสำรวจ 
• ตรวจสอบและวัดทำรายงานรังวัดระดับดิน

ปฎิบัติงานที่สำนักงานใหญ่

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

– เพศชาย / หญิง อายุ 35-40 ปี
– การศึกษา ป.โท MBA หรือที่เกี่ยวข้อง
– รับผิดชอบงานสื่อสารองค์กร,E-Marketing และ CRM.
– มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้อง 5-10 ปี
– สามารถ Create งานได้โดยอิสระ Proactive และ Self-motivate

ลักษณะงาน:

– จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด / งบประมาณการตลาด / แผนปฏิบัติการ / แผน ส่งเสริมการขาย
– ดูแลงาน E-marketing เพื่อสนับสนุนให้เกิดยอด visit และ sale
– ดูแลประเมินสำนักงานขาย SOS มีสภาพแวดล้อมโครงการและทีมงานขายให้อยู่ในสภาพดีพร้อม เพื่อการขายและภาพพจน์บริษัท
– วิเคราะห์ รวบรวม และประเมินผล พร้อมทั้งจัดเตรียมข้อมูลทางกาลตลาดแก่ผู้บริหารระดับสูง เพื่อใช้ในการตัดสินใจ

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

• เพศชาย อายุ 29 –35ปี
• วุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป สาขาMBA หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
• หากจบปริญญาตรี ต้องมีประสบการณ์ด้านการวางแผนกลยุทธ์ หรือการติดตามตัวชี้วัด
• มีทักษะในการประสานงาน การติดตามงาน การวิเคราะห์ข้อมูล และการสรุปประเด็น
• มีใบขับขี่ สามารถเดินทางไปกลับ เพื่อตรวจเยี่ยมโครงการในกทม.และต่างจังหวัดได้
• หากมีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

ลักษณะงาน:

• จัดการประชุมวางแผนกลยุทธ์องค์กร ระดับผู้บริหาร และการสัมมนาระดับผู้บริหาร พร้อมจัดทำรายงายสรุป
• สนับสนุนออกแบบworkshopและTemplate สำหรับการประชุมและการสัมมนาวางแผนกลยุทธ์องค์กร
• สื่อสารแผนกลยุทธ์องค์กร ผ่านช่องทางต่างๆในองค์กร อาทิ วารสาร การจัดประขุมรับนโยบาย
• ประสานงานและติดตาม ผลการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ของแต่ละสายงาน
• สนับสนุนโครงการพิเศษต่างๆ เช่นการตรวจเยี่ยมโครงการ การส่งเสริมวัฒนธรรมและKM ในองค์กรเป็นต้น

ประจำสำนักงานใหญ่
ทำงาน 5 วัน จันทร์-ศุกร์
สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบขับขี่

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

-เพศชาย อายุ 38 – 48 ปี
-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี – ปริญญาโท สาขา วิศวกรรมโยธา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะงาน:

-มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป และถ้าผ่านงาน Pre cast และ Tunnel Formจะพิจารณาเป็นพิเศษ
-วางแผนงานโครงการก่อสร้างทั้งหมดในความรับผิดชอบรวมทั้งบริหารจัดการ ติดตามและประเมินผล การปฏิบัติงานของโครงการ
-ควบคุมงานและบริหารงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับมาตรฐาน และกฏระเบียบที่ทางราชการกำหนด
-บริหารต้นทุนโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

คุณสมบัติ:

• เพศชาย/หญิง
• อายุ 27-35ปีขึ้นไป
• วุฒิปริญญาตรี – โท สาขาการตลาด, บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นๆ ทีเกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์ด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่ 1-3 ปีขึ้นไป
• หากมีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ส่วนบุคคล

ลักษณะงาน:

• ให้ข้อมูลและคำแนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ
• ประสานงาน , ติดตามเรื่องสินเชื่อ และให้บริการหลังการขาย 
• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในเรื่องต่างๆ

ประจำโครงการโซนพระราม 2-เอกชัย
สัมภาษณ์ทราบผลทันที

สวัสดิการเพิ่มเติม : 
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุหมู่
– ค่ารักษาพยาบาล(ผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก)
– ส่วนลดซื้อบ้านในโครงการบริษัทฯ
– เครื่องแบบพนักงาน
– รางวัลอายุงาน
– เงินช่วยเหลือมงคลสมรส
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยฌาปนกิจครอบครัวและพนักงาน
– เงินช่วยเหลือที่อยู่อาศัยประสบภัยพิบัติ
– ของเยี่ยมกรณีคลอดบุตร
– ของเยี่ยมกรณีพนักงานรักษาตัวในโรงพยาบาล
– งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่
– ปรับค่าจ้างและโบนัสประจำปี
– ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน 

ร่วมงานกับลลิล