ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ และคณะสื่อมวลชน
ร่วมมอบทุนส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการซ้ำซ้อนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

         ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เดินหน้าการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิดESG : Environmental (สิ่งแวดล้อม) ,Social (สังคม) และ Governance (บรรษัทภิบาล)  อย่างต่อเนื่อง ล่าสุดผนึกพลังสื่อมวลชนร่วมมอบเงินสนับสนุนกว่า 200,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการซ้ำซ้อน ณ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.นครนายก เพื่อส่งเสริมสังคมและชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ซึ่งร่วมมอบโดยนายไชยยันต์ ชาครกุล ประธานกรรมการบริหาร พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) และเหล่าตัวแทนสื่อมวลชน โดยได้รับเกียรติจากนางสาวละออ หอมทวี ผู้อำนวยการสำนักงานมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.นครนายก และนางกาญจนา พรมแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.นครนายก เป็นผู้แทนรับมอบ

           นายชูรัชฏ์ ชาครกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ (LALIN) ผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คุณภาพภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘บ้านที่ปลูกบนความตั้งใจที่ดี’ เปิดเผยว่า การดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงหลัก ESG ที่ครอบคลุมด้านการดูแลสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม และการกำกับดูแลกิจการที่ดี เป็นสิ่งที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญอย่างมาก และได้ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนในด้านต่างๆ มาโดยตลอด ล่าสุดได้จัดโครงการเพื่อส่งเสริมสังคมขึ้น ณ จ.นครนายก โดยในครั้งนี้ ได้ลงพื้นที่ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนนครนายก ที่รับผิดชอบดูแลโดยมูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อนำเงินสนับสนุนมอบให้เพื่อใช้ในการส่งเสริมอาชีพแก่ผู้พิการซ้ำซ้อน ให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข สามารถพึ่งพาตนเองได้ ทั้งยังช่วยสร้างคุณค่าให้แก่ผู้พิการซ้ำซ้อนด้วย โดยศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน จ.นครนายก ถือเป็นศูนย์กลางการฝึกอาชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตและฟื้นฟูสมรรถภาพคนตาบอดพิการซ้ำซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ

           “ปัจจุบันยังมีผู้คนในสังคมอีกมากที่ต้องการความช่วยเหลือ สิ่งที่ ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ ให้ความสำคัญคือ การเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างให้ชุมชนเกิดความแข็งแกร่ง สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเมื่อจุดเล็กๆ ในชุมชนสามารถยืนหยัดได้ก็จะส่งผลให้สังคมที่อาศัยอยู่ร่วมกันมีการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนต่อไป โดยในครั้งนี้นอกจากจะมีทีมผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว ยังได้รับเกียรติจากคณะสื่อมวลชนร่วมส่งเสริมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการซ้ำซ้อนด้วย พร้อมกับได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารและของว่างเพื่อมอบเป็นมื้อพิเศษให้แก่ผู้พิการซ้ำซ้อน รวมถึงมอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันต่อไปอีกด้วย” นายชูรัชฏ์ กล่าว

 

สอบถามและชมข้อมูล ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ เพิ่มเติมได้ที่

Call Center 1778 หรือ https://www.lalinproperty.com/news/csr-nakhon-nayok/