งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

AGM

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2565 ดาวน์โหลด

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ  ดาวน์โหลด
2. ขั้นตอนและวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุม  ดาวน์โหลด
3. ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  ดาวน์โหลด

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดาวน์โหลด

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  ดาวน์โหลด
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  ดาวน์โหลด
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  ดาวน์โหลด
6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม  ดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  ดาวน์โหลด
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  ดาวน์โหลด


The Annual General Shareholders’ Meeting for Year 2024

Invitation Letter of the Annual General Shareholders’ Meeting Year 2024  download
Attachment 1. Minutes of the AGM 2023
2. Annual Report 2023 (56-1 One Report)
3. Information on proposed directors  download
4. Articles of Association Particularly Regarding the Shareholder Meeting  download
5. Documents and Evidences Required for Meeting of Shareholders’ Attendants  download
6. Map of meeting place  download
7. Proxy Form A B C  download
8. Details of Independent Directors  download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  ดาวน์โหลด

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ดาวน์โหลด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  ดาวน์โหลด
2. รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ดาวน์โหลด
3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  ดาวน์โหลด
4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  ดาวน์โหลด
5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น  ดาวน์โหลด
6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม  ดาวน์โหลด
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.  ดาวน์โหลด
8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น  ดาวน์โหลด

The Annual General Shareholders’ Meeting for Year 2023
Invitation Letter of the Annual General Shareholders’ Meeting Year 2023  download
Attachment 1. Minutes of the AGM 2022
2. Annual Report 2022 (56-1 One Report) 
3. Information on proposed directors  download
4. Articles of Association Particularly Regarding the Shareholder Meeting  download
5. Documents and Evidences Required for Meeting of Shareholders’ Attendants  download
6. Map of meeting place  download
7. Proxy Form A B C  download
8. Details of Independent Directors  download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด >> TH

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ  ดาวน์โหลด
2. ขั้นตอนและวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุม  ดาวน์โหลด
3. ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ  ดาวน์โหลด

แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรินิกส์ (E-AGM)
             
1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรินิกส์ (E-AGM)  ดาวน์โหลด
            2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ดาวน์โหลด

Notification for changing the Meeting’s venue for E-AGM
              1. Rules for attending the shareholder ‘ meeting  download
              2. Registration Form for attending the e-AGM  download

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด >> TH

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2564

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม TH / EN

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ TH / EN

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  TH / EN

สิ่งที่ส่งมาด้วย

          1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด >> TH
          2. รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด >> TH / EN
          3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด >> TH / EN
          4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด >> TH / EN
          5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด >> TH / EN
          6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม ดาวน์โหลด >> TH / EN
          7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ดาวน์โหลด >> TH / EN
          8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด >> TH / EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ ดาวน์โหลด >> TH
2. ขั้นตอนและวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุม ดาวน์โหลด >> TH
3. ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด >> TH

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 >> TH 

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 >> TH 

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ ดาวน์โหลด >> TH
2. ขั้นตอนและวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุม ดาวน์โหลด >> TH
3. ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด >> TH

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด >> TH / EN

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

  1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด >> TH / EN
  2. รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด >> TH / EN
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด >>  TH / EN
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด >> TH / EN
  5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด >> TH / EN
  6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม ดาวน์โหลด >> TH / EN
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ดาวน์โหลด >> TH / EN
  8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด >> TH / EN

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด >> TH