CALL CENTER 1778

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด >> TH

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ประจำปี 2564

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุม TH / EN

แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ TH / EN

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564  TH / EN

สิ่งที่ส่งมาด้วย

          1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด >> TH
          2. รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด >> TH / EN
          3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ดาวน์โหลด >> TH / EN
          4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด >> TH / EN
          5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด >> TH / EN
          6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม ดาวน์โหลด >> TH / EN
          7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ดาวน์โหลด >> TH / EN
          8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด >> TH / EN

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ ดาวน์โหลด >> TH
2. ขั้นตอนและวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุม ดาวน์โหลด >> TH
3. ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด >> TH

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 >> TH 

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 >> TH 

งานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการเสนอเพิ่มวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอ ดาวน์โหลด >> TH
2. ขั้นตอนและวิธีการเสนอเพิ่มวาระการประชุม ดาวน์โหลด >> TH
3. ขั้นตอนและวิธีการเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ดาวน์โหลด >> TH

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดาวน์โหลด >> TH / EN

สิ่งที่ส่งมาด้วย 

  1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด >> TH / EN
  2. รายงานประจำปี 2562 ดาวน์โหลด >> TH / EN
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด >>  TH / EN
  4. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด >> TH / EN
  5. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด >> TH / EN
  6. แผนที่สถานที่จัดการประชุม ดาวน์โหลด >> TH / EN
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ดาวน์โหลด >> TH / EN
  8. ข้อมูลของกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด >> TH / EN

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด >> TH