หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

Corporate Governance

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างให้บริษัทมีระบบที่มีประสิทธิภาพ และเป็นพื้นฐานของการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน   โดยบริษัทได้ยึดแนวทางตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2549 ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาใช้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน และกำหนดนโยบายในด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ดังนี้

 1. สิทธิของผู้ถือหุ้น
 2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน
 3. บทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย
 4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส
 5. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

จรรยาบรรณทางธุรกิจ

 1. จรรยาบรรณของกรรมการและผู้บริหาร
 2. จรรยาบรรณของพนักงาน
 3. จรรยาบรรณต่อผู้มีส่วนได้เสีย

นโยบายสำคัญและแนวทางปฏิบัติ

 1. นโยบายการเคารพกฎหมายและข้อบังคับบริษัท
 2. นโยบายด้านความรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของบริษัท
 3. นโยบายด้านทรัพย์สินทางปัญญา
 4. นโยบายการจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 5. นโยบายเรื่องความปลอดภัยสุขอนามัย
 6. นโยบายด้านการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 7. นโยบายการการควบคุมป้องกันการทุจริต
 8. แนวปฏิบัติในการดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมป้องกันการทุจริตคอร์รัปชั่น

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2561

ดาวน์โหลด >>> คลิก